Історія заснування коледжу

Ювілейна весна вчительської родини

2015-й рік для закладу, який готує педагогічні ка­дри, — ювілейний. З його стін вже вийшло не одне покоління, випускники сіють зерно знань і добра у всіх куточках України, а дехто підкорює вершини, обравши інші життєві стежини.

Сьогодні педагогічний коледж продовжує славні традиції, примножуючи їх, даючи путівку в життя висококваліфікованим кадрам — майбутньому осві­тянської ниви.

З ЧОГО Ж УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ, ЯК ВІДБУВАЛОСЯ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДУ, ХТО ГОТУВАВ СПРАВ­ЖНІХ ВЧИТЕЛІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ?

Вчительська семінарія (1874-1920 р.р.)

Праматір'ю Новобузького педагогічного училища була вчительська семінарія, відкрита в нашому містечку 6 грудня 1874 р. в будинку вільного відомства колиш­нього Бузького уланського полку. Її попечителями були багаті купці І-II гільдії Агарков і Клейменов. До семіна­рії мали право вступу, крім дітей купців, духовенства, місцевих багатіїв, селянські діти. Приймали лише юнаків від 16 до 20 років. Викладачі – лише чоловіки. їх було 4 та п'ятий – директор.

Учнівські правила були су­ворими, та слухачі дорожили своїм місцем, добре  вчились.

                                                      

                 Я. Ф. Чепіга, Г. П. Шерстюк, С. Ф. Черкасенко випускники вчительської семінарії.

 

Педагогічна школа (1940-1945 н.р.)

Педагогічна школа  створена згідно з наказом Народного комісаріату освіти УРСР третього травня 1940 року (наказ Міністерства освіти  УРСР № 1976).

Директором став Михай­ло Порфирович Аксіоненко, а з серпня 1940 р. – Яків Денисович Діордіца. За­очний відділ очолював Є. Ф. Орлянський.  На І-ІІІ  курси шкільного і дошкільного від­ділів денної форми навчання було прийнято 320 слухачів, на заочний – 500.

Навчались в приміщенні агрошколи, а в січні 1941 року перейшли в новозбудоване приміщення з 6-а класними кімнатами.

За результатами перевід­них та випускних іспитів, станом методичної та ви­ховної роботи педагогічна школа ввійшла в число передових серед педагогічних учбових закладів України. В цьому була заслуга як керівників закладу, так і вчителів педшколи Скляра В. І., Коваленко Л. Н., Демидовської О. Д., Горді­єнка П. П., Осипчука М. Т., Петкова К. В. та інших.

Випускників педагогічної школи розподілили в школи Ми­колаївської та Чернівецької областей, але більшість з них до місця роботи не при­була, бо 22 червня 1941 року розпочалася війна.

13 серпня 1941 року Новобузька педагогічна школа тимчасово припинила свою роботу в зв'язку з окупацією міста фа­шистськими загарбниками. 1 вересня 1944 р. відно­вила свою роботу. Заняття проходили у надзвичайно складних умовах, у напівзруйнованому приміщенні, де не вистачало стільців, підручників, зошитів, було холодно і голодно. Та голо­вне – було бажання вчити­ся, здобувати педагогічну освіту.

 

Педагогічне училище (1945-1997 р.р.)

З 12 січня 1945 р. за наказом Міністерства освіти заклад перейменовано на педагогічне училище.

Ще з тих років у педаго­гічному колективі склалася традиція – брати активну участь в агітаційно-масовій роботі, в культурному і спор­тивному житті району, області, надавати допомогу колгоспам  у виконанні сільськогосподар­ських робіт.

Директором у повоєнні роки працював Катренко Гав­рило Проконович. Багато років очолювала колектив Ольга Феофанівна Ясиненко.

Понад 20 років на чолі педагогічного колективу була Рагуліна Олена Іванівна – мудра, з лагідною вдачею жінка. Минуло багато років, та всі учні пам’ятають Олену Іванівну – талановито­го директора, педагога.

Майже 10 років очолював колектив Анатолій Гаврило­вич Матвієнко – справжній господар. Завдяки його праці училище не втратило своїх традицій та поліпшило матеріальну базу.

В останню суботу березня щороку з усіх куточків України їхали  на зустріч випускники. Більше як півстоліття педагогічне училище готувало дипломованих спеціалістів-учителів почат­кових класів та вихователів дошкільних закладів – з його стін вийшло понад 13 тисяч спеціалістів-освітян.

Протягом багатьох років із маленьких краплинок накопичувався досвід, який  щедро роздавали своїм учням викладачі-ветерани Рагуліна Олена Іванівна, Дробіна Анастасія Анфимівна, Богаєвська Валентина Яківна, Рожко Галина Григорівна, Гаркавенко Ольга Митрофанівна, Гурська Інна Марківна, Мишеніна Таміла Павлівна, Беззуб Віра Федо­рівна, Савченко Людмила Іванівна та багато інших.

                                              

Слухачі III курсу. Директор О.Ф. Ясиненко. 1955 рік.

 

Педагогічний коледж (з 1997 р.)

В серпні 1997 р. педагогічне училище було ліквідовано і на його місці створений педаго­гічний коледж Миколаївсько­го державного педагогічного інституту, а в 2006 р. його перейменовано у комуналь­ний вищий навчальний заклад «Новобузький педагогічний коледж»,  який отримав статус юридичної особи.

                                                                                              

Олександр Андрійович Скорина, 

директор КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж"

 

З 12 квітня 1990 року і до теперішньо­го часу заклад очолює Олек­сандр Андрійович Скорина –   викладач математики, відмінник народної освіти. Згодом наказом директора   Л.І.Савченко призначено на посаду заступни­ка директора з навчальної роботи (нині – В.О.Круль), В.М.Вишкову  –  заступ­ником директора з виховної роботи, В.А. Головка –  заступником із виробничої роботи (нині – Л.Г.Созонову), В.М.Нечай (нині –Д.О.Скорину), В.Г.Короткову, Л.П.Ночовську  –завідуючими відділеннями.

 

 Навчальна робота  педагогічного колективу (заступник директора з навчальної роботи В.О.Круль) знаходить своє відображення в засіданнях педагогічних та методичних рад, у роботі предметно-циклових комісій, у проведенні масових заходів, роботі гуртків і клубів. Традиційними стали й творчі звіти викладачів кожної предметної комісії, громадський захист курсових робіт, олімпіади з мов, математики, шкільної та дошкільної пе­дагогіки, конкурси педагогічної майстерності.

Педагогічний колектив впроваджує в практику активні творчі методи професійної підготовки (дискусії, ділові та рольові ігри, психолого-педагогічні тренінґи, семіна­ри, конференції, конкурси).

Із жовтня 2001 року з метою розвитку творчої особистості студентів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, виявлення обдарованих дітей створено науково-студентське товариство (голова ради товариства Л.І.Савченко, заступник директора з навчальної роботи, а нині – В.О.Круль).

Педагогічна практика студентів коледжу проводиться на ґрунтовній теоретичній основі. До керівництва прак­тикою залучені досвідчені методисти. Постійно прово­дяться семінари з підготовки студентів до роботи з дітьми під час проходження різних видів педагогічної практики на шкільному та дошкільному відділах.

Чіткість організації (завідувач Л.Г.Созонова) та прове­дення всіх видів педагогічної практики сприяло ство­ренню й впровадженню комплексу навчально-методичної практики.

Підвищенню якості практичної підготовки студентів сприяє постійний зв'язок із випускниками, вивчення й узагальнення досвіду їх роботи, а також роботи мето­дистів коледжу.                         

Виховна робота в закладі (заступник директора з ви­ховної роботи В. М. Вишкова) спрямована на підготовку майбутнього творчого спеціа­ліста, виховання шанобливого ставлення до національної гідності людини, її культури, мови.  Активно працюють гуртки поглиблення знань: з україн­ської мови, виразного читан­ня, «Природо­люби», гуртки естетичного спрямування: декоративно-прикладного мистецтва, хорового співу, естрадного та сольного, образотворчого мисте­цтв), музичний лекторій, клуби «Я – педагог», «Майбутній вихователь», «Право», «Сократ», «Ерудит», КВК.

На базі педагогічного коле­джу працює заочне відділення (завідувач В.Г.Короткова). Заочна форма навчання прак­тикувалась ще у вчительській семінарії, пізніше вчителів початкової школи готувало пе­дагогічне училище (1945-1954 р.р.). Знову заочний відділ було відкрито в 1980 р. З 2007-2008 навчального року розпочали навчання і студенти-заочники зі спеціаль­ності «Початкове навчання». Великий внесок в організацію успішної роботи заочного  відділення закладу  в  різні  роки   зроби­ли   С. Ф. Орлянський,   М. Т. Осипчук, М. С. Вишневська,  Л. І. Савченко, Л. П. Ночовська, В. Г. Короткова, Л. М. Кучерявенко, В. В. Скорина.

Щорічно на базі педагогічного коледжу відбуваються методичні засідання викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації області та Південного регіону, на яких вирішуються актуальні питання, йде обмін педагогічним досвідом.

Батьківщина відзначила ратні й трудові заслуги ба­гатьох педагогів, котрі присвятили своє життя викладаць­кій роботі в навчальному закладі: орденом «Знак пошани»  нагороджена   С.В. Іваніченко,  медаллю «За трудову доблесть»  –А.А.Дробіна та Л.І.Савченко, медаллю «За трудову відзнаку» – В.Я.Богаєвська й Т.П.Козубенко, ювілейними медалями  –   О.І.Рагуліна,  П.К.Толмачов, К.О. Патринець, В.Й Шелест, К.Н. Пожидаєва, Я.М. Мільштейн, Т.І. Чорна, С.В. Іваніченко, В.Ф Беззуб, О.М.Гаркавенко, медаллю імені А.Макаренка  –  О.І.Рагуліна, нагрудним знаком С.Русова – А.І.Козицька, нагрудним знаком В.Сухомлинський – О.А.Скорина.

Гордістю закладу є його випускники: Яків Чепіга – письменник і педагог, Спиридон Черкасенко – письменник, Олександр Кравченко – Герой Радянського Союзу, Людмила Зубова-Кульчицька – редактор газети “Вперед”, Микола Пихтін – генерал-майор МВС, Микола Шитюк – академік, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, Лауреат премії М. Аркаса, доктор історичних наук, професор, Кавалер ордена Володимира Великого ІІІ ступеня.

Ми пишаємося ними. Але ми горді і за кожного сільського вчителя і вихователя, які готують нам майбутню зміну.

Сьогодні заклад готує спе­ціалістів, які відповідають сучасним вимогам, йдуть до дітей добре підготовленими, щоб не тільки дати їм зна­ння, а й виховати справжніх людей.

                                                                                                 

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.