ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа штатних працівників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання первинної профспілкової

організації комунального вищого навчального

закладу « Новобузький педагогічний коледж»

від  _____________________ року №_____

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

комунального вищого навчального закладу

«Новобузький педагогічний коледж»

від ______________________року № _____

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обрання представників з числа штатних працівників,

які не є педагогічними працівниками,

для участі у виборах директора

 Комунального вищого навчального закладу

« Новобузький педагогічний коледж» 

 

 м. Новий Буг

2017 р.

 1. Загальні положення
 2. Положення про обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» (далі –  Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,  Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 та Положення про організацію виборчої системи та порядку обрання  директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» (далі – Коледж).

1.2. Це Положення визначає механізм та умови обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками Коледжу для участі у виборах директора  Коледжу (далі - представники).

1.3. Організацію та підготовку до обрання представників для участі у виборах директора Коледжу здійснює організаційний комітет з проведення виборів директора  Коледжу (далі – організаційний комітет) та відділ кадрів  Коледжу.

2. Підготовка до проведення голосування

2.1. Вибори представників проводяться шляхом таємного голосування на загальних зборах.

2.2. Висунення делегатів до числа кандидатів в Представники для участі у виборах директора Коледжу з числа працівників, які не є педагогічними, здійснюється на зборах цієї категорії працівників.

2.3. На загальних зборах працівників Коледжу, що не є педагогічними, обирається голова зборів та секретар, доводиться квота виборних Представників, обираються Виборча комісія штатних працівників, які є не педагогічними працівниками  Коледжу (далі - Комісія) в кількості 5 осіб, а саме голова комісії, секретар та її члени, а також висуваються та затверджуються відкритим голосуванням делегати до числа  кандидатів в Представники від структурного підрозділу пропорційно до кількості працівників  цих підрозділів, але не меншій від встановленої квоти в загальній кількості.

2.4. Протокол з обраними делегатами в кандидати в Представники  надається організаційному комітету.

2.2. Організаційний комітет та відділ кадрів забезпечують здійснення заходів щодо організації та проведення виборів представників, а саме:

 - виготовлення бюлетенів (форма бюлетеня – додаток 1) ;

- формування списків працівників структурних підрозділів, які мають право голосувати, з метою обрання представників структурних підрозділів для участі у виборах директора  Коледжу;

- придбання (або виготовлення) скриньок;

 - затвердження форми протоколу лічильної комісії.

2.3. Брати участь у виборах представників мають право штатні працівники інших підрозділів, які не входять до складу педагогічних працівників, які на загальних зборах обирають склад лічильної комісії та затверджують список претендентів представників структурних підрозділів для участі у виборах директора  Коледжу.

2.4. Критерієм віднесення штатного працівника Коледжу до певної категорії є основна посада, яку займає такий працівник в  Коледжі.

2.5. Штатний працівник  Коледжу, який на момент проведення виборів представників перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах представників та бути обраним для участі у виборах директора  Коледжу. Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах представників та бути обраною для участі у виборах директора  Коледжу.

2.6. Виборним представником може бути будь-який працівник структурного підрозділу.

2.7. Організаційний комітет та відділ кадрів Коледжу формують списки працівників, що мають право голосувати, які підписують голова оргкомітету та  секретар і засвідчують печаткою Коледжу.

2.8. Скриньки для голосування повинні бути прозорі та скріплені печаткою Коледжу. 

3. Визначення квоти

3.1.Визначення квоти виборних представників груп структурних підрозділів з числа штатних працівників Коледжу, які не є педагогічними працівниками, проводиться із розрахунку до 10% від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах директора  Коледжу.

 1. Вибори Представників

4.1. Вибори Представників відбуваються шляхом прямого таємного  голосування серед штатних працівників, які не є педагогічними працівниками   Коледжу.

4.2. Усі  штатні працівники, які є не педагогічними працівниками  Коледжу, мають право брати участь у таємному голосуванні.

4.3. Виборча комісія штатних працівників, які є не педагогічними працівниками  Коледжу (далі - Комісія), отримує список осіб, які мають право брати участь у виборах, не пізніше, ніж за 2 дні до дати проведення виборів від організаційного комітету.

4.4. Бюлетені для таємного голосування виготовляються Комісією після затвердження списку делегатів до числа кандидатів в Представники, але не пізніше, ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають взяти участь у голосуванні та включені до відповідних списків.

Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря Комісії (що виготовляла бюлетені), та скріплюються печаткою  Коледжу.

4.5. Дата та місце проведення виборів Представників визначається Комісією, рекомендований час проведення з 8:30 до 10:00.

4.6. Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню Комісією  не пізніше, ніж за  день до дня виборів через інформаційні ресурси   Коледжу (дошка оголошень, веб-сайт тощо).

4.7. Скриньки для голосування перед голосуванням повинні бути скріплені печаткою  Коледжу.

4.8. Під час голосування, а також підрахунку голосів має право бути присутнім  голова організаційного комітету з проведення виборів директора, представник адміністрації  Коледжу.

4.9. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін  для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів Комісії  та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. В кабінах для таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також наявність засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

4.10. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування і забезпечення таємності голосування покладаються на Комісію.

4.11. Голова Комісії  передає необхідну кількість бюлетенів для  голосування членам Комісії, які видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.

4.12. Голова Комісії  у день виборів передає членам Комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени Комісії  забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх використання.

4.13.Члени Комісії  здійснюють видачу бюлетеня для голосування за  умови пред'явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

4.14. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у  голосуванні, особисто в кабіні  для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні  для таємного голосування інших осіб, здійснення фото та відео-фіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови Комісії  скористатися допомогою іншої особи, крім членів Комісії  та спостерігачів.

4.15. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні,  робить позначки, що відповідають її волевиявленню, але не більше, ніж кількість осіб, встановленої квотою.

4.16. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення завчасно.

4.17. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право знаходитись члени Комісії та спостерігачі.

4.18. Після завершення голосування визначається кількість осіб, які  взяли участь у голосуванні (по спискам виборців) та кількість невикористаних бюлетенів.

4.19. Після перевірки цілісності печаток скриньки для голосування відкриваються Комісією  почергово. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени Комісії  та сортується.

4.20. Підрахунок голосів здійснюється відкрито членами Комісії у  тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

4.21. Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу головою і секретарем  Комісії про результати голосування.

4.22. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування.

4.23. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках  якщо:

- у бюлетені зроблено більше визначеної кількості позначок;

- не зроблено жодної позначки;

- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

4.24. Після розкладання бюлетенів,  голова Комісії  підраховує кількість  бюлетенів, що визначають результати волевиявлення виборців, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу будь-якого члена Комісії  чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів. Під час підрахунку голосів кожен член Комісії  має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою Комісії  і підлягають включенню секретарем Комісії  до протоколу про результати голосування.

4.25. Комісія  зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

4.26. Комісія  за результатами підрахунку голосів складає  протокол за встановленою формою. Зразок протоколу додається (Додаток  2).

4.27. Протокол про результати голосування складається Комісією у двох  оригінальних примірниках. За запитом, копії протоколу можуть надаватися кожному члену комісії та спостерігачам за підписом голови та секретаря виборчої комісії.

4.28. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у  протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

4.29. Перший примірник протоколу про результати голосування передається Організаційному комітету з проведення виборів директора Коледжу. Другий примірник протоколу залишається у Комісії .

5. Заключні положення

5.1. Зміни і доповнення до цього положення вносяться за поданням загальних зборів колективу Коледжу з подальшим затвердженням Педагогічною  радою   Коледжу.

 

Голова організаційного комітету        ______________ 

 

Секретар                                              ______________                           

 

                       Додаток 1

Бюлетень

для таємного голосування по висуненню кандидатур виборних представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Результати голосування

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

поставте позначки «+», що засвідчують Ваше волевиявлення за кандидатів у графі «Результат голосування», але не більше встановленої квоти.

 

Додаток 2

 КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

 

ПРОТОКОЛ

засідання виборчої комісії штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, щодо результатів таємного голосування з висунення  виборних представників для участі у виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

 

«___» ___________2017р.                                                       м.  Новий Буг

 

Голова комісії :

Секретар комісії:

Члени Комісії:

 

Балотувалися в кандидати по обранню представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками  коледжу, для участі у виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»:

1.

2.

3.

4.

5.

Виборча комісія встановила:

 1. кількість виборців: ______
 2. кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування: _______
 3. кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування: ________
 4. кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування: ______
 5. кількість виборчих бюлетенів для голосування, виявлених у скриньці для голосування _______
 6. кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними _______
 7. кількість виборців, які проголосували за кандидатів: _______

 

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Посада

Кількість голосів «за»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей протокол складено виборчою комісією  у двох примірниках.

 

Голова виборчої комісії             ____________                       _____________

Секретар виборчої комісії         ____________                       _____________

Члени виборчої комісії              ____________                       _____________

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

 

ПРОТОКОЛ

засідання виборчої комісії штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, щодо результатів таємного голосування з висунення  виборних представників для участі у виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

 

«___» ___________2017р.                                                       м.  Новий Буг

 

Голова комісії :

Секретар комісії:

Члени Комісії:

 

Балотувалися в кандидати по обранню представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками  коледжу, для участі у виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»:

1.

2.

3.

4.

5.

Виборча комісія встановила:

 1. кількість виборців: ______
 2. кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування: _______
 3. кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування: ________
 4. кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування: ______
 5. кількість виборчих бюлетенів для голосування, виявлених у скриньці для голосування _______
 6. кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними _______
 7. кількість виборців, які проголосували за кандидатів: _______

 

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Посада

Кількість голосів «за»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей протокол складено виборчою комісією  у двох примірниках.

 

Голова виборчої комісії             ____________                       _____________

Секретар виборчої комісії         ____________                       _____________

Члени виборчої комісії             ____________                       _____________

 

Голосування з виборів виборних представників з числа  

студентів,  що матимуть право брати участь у виборах директора 

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

 

 Списки виборців_____ та протокол виборчої комісії ____

 

Голова виборчої комісії                  ____________    ___________________                 

Секретар виборчої комісії              ____________    ___________________

Члени виборчої комісії                  ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                        (підпис)            (прізвище і ініціали)

 

Голосування з виборів виборних представників з числа 

студентів,  що матимуть право брати участь у виборах директора 

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

  Не використані бюлетені ___________

Голова виборчої комісії                  ____________    ___________________                 

Секретар виборчої комісії              ____________    ___________________

Члени виборчої комісії                   ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                      (підпис)             (прізвище і ініціали)

 

Голосування з виборів виборних представників з числа 

студентів,  що матимуть право брати участь у виборах директора 

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

 Не дійсні бюлетені ____

Голова виборчої комісії                 ____________    ___________________                 

Секретар виборчої комісії              ____________    ___________________

Члени виборчої комісії                  ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                    ____________    ___________________

                                                          (підпис)         (прізвище і ініціали)

 

Голосування з виборів виборних представників з числа 

студентів,  що матимуть право брати участь у виборах директора 

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

Використані бюлетені _____________

Голова виборчої комісії            ____________    ___________________                 

Секретар виборчої комісії         ____________    ___________________

Члени виборчої комісії             ____________    ___________________

                                               ____________    ___________________

                                               ____________    ___________________

                                               ____________    ___________________

                                               ____________    ___________________

                                                 (підпис)             (прізвище і ініціали)

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.