ПРАВИЛА призначення стипендій

ПОГОДЖЕНО                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент ради  студентського                                                               Директор  КВНЗ «Новобузький

самоврядування КВНЗ                                                                           педагогічний коледж»       

«Новобузький педагогічний коледж»                                                        ____________ О. А. Скорина

____________________В. І. Вітрюк                                                           «____» _____________ 2017 р.

«_____»___________________2017 р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова студентського

профспілкового комітету  КВНЗ

«Новобузький педагогічний коледж»

__________________Н. М. Жидецька

«_____»___________________2017 р.

                                                                            

ПРАВИЛА

призначення   стипендій

в Комунальному вищому навчальному закладі

 «Новобузький педагогічний коледж»

 

 

                                                                                  Розглянуто та схвалено

                                                                                        педагогічною радою

                                                                                        24 січня 2017 р.

                                                                                  протокол № 6

Загальні положення

1. Правила призначення  стипендій в КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Правила) розроблені відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій (далі - Порядок), затверджених   постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2016 р. № 1050), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів,  затверджених   постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, а також постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», і визначають порядок призначення і виплат стипендій в Коледжі, та їх розмір.

2. Дія цих Правил поширюється на студентів Коледжу, які навчаються на підставі державного (регіонального) замовлення за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету денної форми навчання, і які оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

3. Студентам,  які навчаються згідно з угодами, укладеними між  Коледжем та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах  Коледжу або з іншого вищого навчального закладу, призначення і виплата стипендій (крім академічних стипендій студентам) здійснюються згідно з цим Правилами, а саме:

академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу  директора коледжу;

соціальної — за процедурою та у строки, визначені  цими Правилами.

4. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам,  з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються в  Коледжі  відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються у Коледжі згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень  Коледжу.

5.  Студентам, визначеним пунктом 2 цих Правил, призначаються такі стипендії:

1) академічні — за результатами навчання;

2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

Вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги   студентам коледжу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності здійснюється стипендіальною комісією коледжу, що утворена наказом директора коледжу відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2016 р. № 1050).

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються в Коледжі,  Порядком, Статутом та цими Правилами.

За поданням стипендіальної комісії  директор коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цим Правилам  

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Студентам, визначеним пунктом 2 цих Правил,  стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених  в цих Правилах.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідною довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу  Коледжу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

Студентам  Коледжу, які відповідно до наказу  директора коледжу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.  

7.  Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності,  Коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення   студентам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється та затверджується  педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

9.  Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу  директора коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, встановленому для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

 Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

10. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі — 150 гривень.

11. Студенти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у  Коледжі, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього Порядку, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з Коледжем (як за основним місцем навчання), регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цього Порядку.

Академічні стипендії  

12. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам вищих навчальних закладів  за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі студентам,  які досягли особливих успіхів у навчанні.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у  п. 2 цих Правил, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії  для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, умов навчання, успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

13.  Коледжем у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначаються академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти Коледжу, які навчаються на певному  відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю.  

Рейтинг студентів Колледжу, які навчаються на одному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням  директора коледжу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Порядок формування рейтингу у Коледжі  визначається цими Правилами, розробляється на основі примірного порядку формування рейтингу, затвердженому МОН України, та затверджується педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та профспілковим комітетом. Порядок формування рейтингу затверджується наказом директора коледжу як  додаток до цих Правил.

При  формування рейтингу  повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

1) затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

2) рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до  Коледжу. Рейтинги, відповідно до яких студентам  призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним  відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному  відділенн, курсі за однією спеціальністю у  Коледжі;

3) навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними  цикловими комісіями залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

4) визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;

5) до рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у Коледжі межа незадовільного навчання. Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю  педагогічна рада з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у кількості 45 відсотків фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному  відділенні, курсі за певною спеціальністю   станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних  відділень, курсів та спеціальностей. (абзац 17 для п. 15 Правил).

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий  семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу. (абзац 18 для п. 15 Правил).

14. Виплата стипендії студентам,  які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання у  Коледжі за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цього Порядку, здійснюється:

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату Коледжем  як навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку;

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, — протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату Коледжем як навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до Коледжу  за основним місцем навчання за таких умов:

визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю порівняно з нормативним;

у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості* така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю у Коледжі як навчальному закладі за основним місцем навчання.

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента,  семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю у Коледжі як навчальному закладі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості*,  питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цього Порядку на загальних підставах.

У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

15. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу сімнадцятого пункту 13 цього Порядку, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 13 цього Порядку.

16. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 15 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка*** у разі, коли за результатами навчання студенти,  відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

 

Соціальні стипендії 

17. Право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів  вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці.

Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих Правил та належать до однієї з таких категорій:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення  коледжу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у  коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

18. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця у встановлених нормативно-правовими актами розмірах.  

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з  Коледжу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі.

19. Особи, зазначені у пункті 17 цих Правил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 17 цих Правил, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

20.  У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у пункті 17 цих Правил  становить 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 17 цих Правил, за рахунок коштів, передбачених  в Коледжі  для виплати академічних стипендій, здобувачу вищої освіти виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

21. Особам, зазначеним у пункті 17 цих Правил, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 17 і 20 цих Правил  збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, встановленої для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;

студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — 30 відсотків***.

22. З 1 січня 2017 року в Коледжі призначаються соціальні стипендії студентам відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045.

23. Для студентів Коледжу, які звернулись у період з січня по березень 2017 року за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 року на умовах Порядку, зазначеному в п. 22.

24. Призначення соціальних стипендій студентам  Коледжу як  комунального вищого навчального закладу, що виплачуються за рахунок місцевого бюджету, здійснюється з урахуванням категорій отримувачів соціальних стипендій та їх розмірів, визначених у Порядку, зазначеному          в п. 22.

_______________________

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у Коледжі межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у  Коледжі межа незадовільного навчання.

** Абзац п’ятнадцятий пункту 13 цього Порядку застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року.

*** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

 

 

 

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.