ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання первинної профспілкової

організації Комунального вищого навчального

закладу « Новобузький педагогічний коледж»

від  10 липня 2017 року №7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

Комунального вищого навчального закладу

«Новобузький педагогічний коледж»

від  10 липня 2017 року №17

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виборчу комісію з проведення виборів

директора КВНЗ  « Новобузький педагогічний коледж»

 

м. Новий Буг

2017 р.

1. Загальні положення

1.1. Виборча комісія з проведення виборів директора КВНЗ  «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Коледж) утворюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 № 726) та Положення про організацію виборчої системи та проведення обрання директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

1.2. Виборча комісія формується із штатних педагогічних працівників, інших категорій працівників, студентів Коледжу. Кількісний та персональний склад членів виборчої комісії затверджується наказом по Коледжу.

1.3. Виборча комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

1.4. Особам, які є членами виборчої комісії, на час виконання ними зазначених повноважень надається можливість виконувати ці обов'язки під час основної роботи в Коледжі.

1.5. Кандидат на посаду директора Коледжу не може бути членом виборчої комісії з проведення виборів директора.

1.6. Виборча комісія набуває своїх повноважень із моменту видання наказу по Коледжу «Про організацію та проведення виборів директора Коледжу». Повноваження членів виборчої комісії припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Коледжу та призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту»

1.7. Керівник Коледжу забезпечує належні умови для роботи виборчої комісії, а також сприяє отриманню її членами інформації та документів, необхідних для виконання ними своїх завдань. Виборчій комісії виділяється окреме, придатне для роботи приміщення, обладнане засобами зв’язку, оргтехнікою тощо, необхідними для виконання нею завдань.

2. Організація роботи виборчої комісії

2.1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова виборчої комісії, а за необхідності – його заступник.

2.2. Члени виборчої комісії зобов'язані брати участь у її засіданнях. Делегування членами виборчої комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

2.3 Засідання проводить голова виборчої комісії або за його дорученням заступник голови. Засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше як 2/3 складу комісії.

2.4. Рішення виборчої комісії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова та секретар виборчої комісії.

2.5. Організаційно-технічне забезпечення засідань виборчої комісії, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар виборчої комісії.

3. Завдання та функції виборчої комісії

3.1. Основними завданнями виборчої комісії є організація, підготовка, проведення голосування та встановлення результатів голосування виборів директора в Коледжі. На неї покладаються організація проведення голосування та підтримання належного порядку в приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування, демократичності, прозорості й відкритості.

3.2. На етапі підготовки до голосування на виборах директора Коледжу виборча комісія:

3.2.1. Оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до дня проведення виборів директора Коледжу через інформаційні ресурси навчального закладу інформацію про дату, час і місце проведення виборів директора Коледжу.

3.2.2. Отримує не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення виборів директора Коледжу від організаційного комітету списки осіб, які мають право брати участь у виборах, і формує списки виборців для проведення голосування та забезпечує їх збереження і дотримання порядку використання.

3.2.3. Забезпечує спільно з організаційним комітетом проведення виборів директора Коледжу, підготовку приміщення для проведення голосування. Приміщення повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання в приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були в полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також засоби для заповнення бюлетеня для голосування.

3.2.4. Виготовляє бюлетені встановленого зразка (додаток №1 та додаток №2) для голосування не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах (далі – виборці) та включені до відповідного списку виборців.

3.3. Голова та секретар виборчої комісії посвідчують своїми підписами на зворотному боці підготовлені до голосування бюлетені і скріплюють їх печаткою Коледжу. Бюлетені для голосування зберігаються у сейфі (металевій шафі), опечатаному стрічкою з печаткою Коледжу.

3.4. Кандидати на посаду директора Коледжу та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

3.5. Виборча комісія складає протокол про виготовлення бюлетенів для голосування.

3.6. Виборча комісія розміщує програми кандидатів на посаду директора Коледжу на інформаційних стендах виборчої комісії Коледжу.

3.7. На етапі проведення виборів директора Коледжу (голосування):

3.7.1. Виборча комісія забезпечує голосування у день виборів з 9 до 15 години без перерви.

3.7.2. Виборча комісія в день голосування не раніше як за 45 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені.

3.7.3. Голова виборчої комісії надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Коледжу, спостерігачам, представникам  Миколаївської обласної ради або Департаменту освіти і науки  Миколаївської обласної державної адміністрації почергово всі наявні скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожна скринька пломбується та опечатується. Після пломбування і опечатування останньої скриньки вони встановлюються на відведені для них місця. Приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування.

3.7.4. Голова виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу) з бюлетенями і на підставі витягу із протоколу виборчої комісії про виготовлення бюлетенів, оголошує їх кількість. Ця кількість вноситься секретарем виборчої комісії до відповідного протоколу дільничної виборчої комісії про результати голосування, а також фіксується у протоколі засідання виборчої комісії.

3.7.5. Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені особам, котрі беруть участь у голосуванні в приміщенні для голосування. Зазначені члени комісії засвідчують отримання бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положенням порядку їх видачі. Жодного бюлетеня у сейфі не може залишатися.

3.7.6. Голова виборчої комісії передає членам виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком у день голосування, аркуші зі списком виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положенням порядку їх використання.

3.7.7. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

3.7.8. Виборча комісія спостерігає за тим, щоб бюлетень для голосування заповнювався особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації в будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду директора Коледжу, а також спостерігачів.

3.7.9. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду директора Коледжу, за якого вона голосує. Особа, яка має право брати участь у виборах директора Коледжу, може голосувати лише за одного кандидата.

3.7.10. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

3.7.11. О 15.00 годині голова виборчої комісії закриває приміщення для голосування. Особи, які перебувають у приміщені для голосування, але ще не зробили свого волевиявлення мають право завершити процедуру голосування. Після чого ці особи залишають приміщення для голосування.

3.7.12. На всіх етапах дня голосування бути присутніми в приміщенні для голосування мають право члени виборчої комісії, представники Миколаївської обласної ради або Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, кандидати на посаду директора Коледжу, спостерігачі від кандидата, спостерігачі від громадських організацій, акредитовані організаційним комітетом з проведення виборів директора Коледжу.

3.8. На етапі встановлення результатів голосування:

3.8.1. Виборча комісія забезпечує відкритий і гласний підрахунок голосів у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, негайно після закінчення голосування, без перерви. За результатами підрахунку складається та підписується протокол про результати голосування.

3.8.2. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія підраховує кількість невикористаних бюлетенів для голосування та погашає їх шляхом відрізання правового нижнього кута і вносить цю інформацію до протоколу результатів голосування до відкриття виборчих скриньок.

3.8.3. Дільнична виборча комісія після перевірки цілісності пломб та печаток почергово відкриває скриньки для голосування. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії.

3.8.4. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох сторін прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні». При розкладанні бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

3.9. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:

– якщо в бюлетені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата;

– якщо не зроблено жодної позначки;

– якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

3.10. У випадку, якщо члени комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

3.11. Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів, визначений дільничною виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. На вимогу члена дільничної виборчої комісії, кандидата на посаду директора Коледжу чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Результати підрахунку голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем комісії до протоколу про результати голосування.

3.12. Виборча комісія перевіряє під час підрахунку голосів, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

3.13. Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у двох оригінальних примірниках встановленої форми (Додаток 3). Копії протоколу надаються кожному члену комісії, кандидатам на посаду директора Коледжу та спостерігачам.

3.14. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами дільничної виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

3.15. Перший і другий примірники протоколу про загальні результати голосування, складений виборчою комісією, передаються організаційному комітету. Перший примірник передається до Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА, другий примірник - залишається в Коледжі.

3.16. Разом із протоколом організаційному комітету передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Коледжу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду та протоколи виборчих комісій.

3.17. Процес голосування і підрахунку голосів  фіксується за допомогою відповідних відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.  

3.18. Результати виборів оприлюднюються на веб-сайті Коледжу а також на веб-сайтах Миколаївської обласної ради та Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації протягом доби після складання головною виборчою комісією підсумкового протоколу про результати голосування.

4. Функції та відповідальність голови виборчої комісії

4.1. Голова виборчої комісії:

4.1.1. Несе персональну відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості осіб, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу та за збереження бюлетенів у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі).

4.1.2. Надає перед початком голосування для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Коледжу, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

4.1.3. Передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, що видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.

4.1.4 Передає у день виборів членам виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші зі списком виборців.

4.1.5. Організовує роботу та розподіл функціональних обов’язків кожного члена виборчої комісії на весь період проведення виборів.

5. Умови проведення другого туру виборів

5.1. Якщо у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, вибори вважаються такими, що не відбулися.

5.2. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів на посаду директора Коледжу і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру. Другий тур проводиться з 9.00 години до 15.00 години за тією ж процедурою виборів. Організаційний комітет і виборча комісія працюють у тому самому складі, мають ті самі повноваження. До бюлетенів для голосування включаються двоє кандидатів на посаду директора Коледжу, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

5.3. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, вибори директора Коледжу вважаються такими, що не відбулися.

5.4. Уся документація, пов’язана з проведенням виборів директора Коледжу, повинна зберігатися в Коледжі протягом п’яти років.

 

Додаток 1 Форма виборчого бюлетеня

За наявності кількох кандидатів на посаду керівника

Коледжу

 

Затверджено

Наказ Міністерства освіти
і науки України

17.06.2016  № 688

Форма № 1

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

(за наявності кількох кандидатів на посаду керівника)

таємного голосування для обрання керівника ___________________________________________________________________

                                                                                            (найменування вищого навчального закладу)
 

на виборах «___»_________20___ року.

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові  кандидата

Рік народження, місце роботи

та посада кандидата

ЗА

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

 

__________
Примітка.

Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.

 

 

Додаток 2 Форма виборчого бюлетеня

за наявності  одного кандидата на посаду керівника

Коледжу

 

Затверджено

Наказ Міністерства освіти
і науки України

17.06.2016  № 688

Форма № 2

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

(за наявності одного кандидата на посаду керівника)

таємного голосування для обрання керівника ______________________________________________________________

                                                                                           (найменування вищого навчального закладу)

на виборах «___»_________20___ року.

Прізвище, ім’я,

по батькові  кандидата

Рік народження, місце роботи

та посада кандидата

ЗА

ПРОТИ

 

 

 

 

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" чи "ПРОТИ" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.

 

Додаток №3 Форма протоколу виборчої комісії

з виборів керівника Коледжу

Затверджено

Наказ Міністерства освіти
і науки України

17.06.2016  № 688

 

            

Форма № 3

_____________________________________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

 

“___” _____________ 20___ року

 

ПРОТОКОЛ № _____

 

виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу _______________________________________________________  (найменування вищого навчального закладу) 

__________________________________________________________

(місце проведення виборів)

 

            Усього членів комісії: _________ осіб

                                                      (кількість)

            Присутні члени комісії:______________________________________________

                                                                                          (прізвища, ініціали) _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів керівника вищого навчального закладу, представники засновника (засновників) або уповноваженого (уповноваженої) ним (ними) органу (особи), представники центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки: 

_________________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Присутні кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу та інші особи, які були акредитовані організаційним комітетом: 

_________________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

______________________________________________________

(підпис голови комісії)

 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" при підрахунку голосів виборців виборча комісія  в с т а н о в и л а:

1. Кількість виборців

 

2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування

 

3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування

 

4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування

 

5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування

 

6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними

 

7. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів

 

Прізвища, імена, по батькові кандидатів

Кількість голосів

Відсоток від кількості виборців

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

 

 

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.

Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник голови виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Секретар виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Члени виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

       (підпис)

 

                 (прізвище та ініціали)

 

 

(підпис)

 

                  (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.