ПОРЯДОК організації роботи спостерігачів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 
   

Затверджено на засіданні організаційного

комітету з проведення виборів директора

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»,

(протокол № 2 від  08 вересня 2017 р. )

 

ПОРЯДОК

організації роботи спостерігачів на виборах директора

Комунального вищого навчального закладу

«Новобузький педагогічний коледж»

 

м. Новий Буг

2017 р.

 

1. Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Порядок) розроблено відповідно до «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» (затверджені постановою кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726), Положення про організацію виборчої системи та проведення виборів з обрання директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» та Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Коледж).

2. Даний Порядок укладено з метою визначення основних засад організації роботи спостерігачів на виборах директора Коледжу для забезпечення демократичності, прозорості та відкритості таких виборів.

3. У виборах директора можуть брати участь спостерігачі, а саме спостерігачі від кандидатів на посаду директора Коледжу та громадські спостерігачі від громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання освітньої та наукової діяльності і яка зареєстрована у встановленому законом порядку. Не можуть бути спостерігачами члени виборчої комісії або члени організаційного комітету з проведення виборів директора  коледжу.

4. Кількість спостерігачів від кожного кандидата на посаду директора Коледжу та кількість громадських спостерігачів від певної громадської організації не обмежується, однак на  виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата на посаду директора  Коледжу, а також не більше трьох громадських спостерігачів від усіх громадських організацій, акредитованих організаційним комітетом. Контроль за кількістю спостерігачів, які одночасно перебувають на виборчій дільниці, покладається на голову (заступника)  виборчої комісії.

5. Для акредитації громадських спостерігачів громадська організація не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дня голосування звертається до організаційного комітету з заявою (форма заяви - додаток 1) про дозвіл мати спостерігачів під час виборів директора  Коледжу. До заяви додаються копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчені в установленому порядку.

6. Для акредитації своїх спостерігачів кандидат на посаду директора Коледжу звертається до організаційного комітету із заявою (форма заяви - додаток 2) не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дня голосування.

7. Організаційний комітет протягом двох днів з дня отримання заяви приймає рішення про акредитацію громадських спостерігачів (спостерігачів від кандидата на посаду директора) та видає їм посвідчення за встановленою формою (додаток 3), яке одночасно є бейджем спостерігача на виборах директора Коледжу. У випадку мотивованої відмови в прийнятті такого рішення організаційний комітет у такий же термін письмово повідомляє громадську організацію (кандидата на посаду директора Коледжу) із зазначення причини відмови.

8. Спостерігач від кандидата на посаду директора  Коледжу чи громадської організації має право:

1) перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах директора і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фотозйомку, аудіо - та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;

4) бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування;

5) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень у разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менш як двома особами, які мають право брати участь у виборах директора, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до виборчої комісії;

7) вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів у приміщенні для голосування;

8) вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів визнаних недійсними;

9) отримувати від виборчої комісії копії протоколів про результати голосування.

9. Спостерігач від кандидата на посаду директора  Коледжу чи громадської організації не має права:

1) безпідставно втручатись у роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах директора  коледжу (у тому числі й на його прохання), бюлетень для голосування;

3) бути присутнім під час заповнення особою бюлетеня у кабіні для таємного  голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

Громадський спостерігач не має права бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів, якщо на цій дільниці вже присутні три громадські спостерігачі.

Спостерігач від певного кандидата на посаду директора не має права бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів, якщо на цій дільниці вже присутні два спостерігачі від цього кандидата.

10. Виборча дільнична комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права спостерігача бути присутніми на своєму засіданні, під час проведення голосування, підрахунку голосів, якщо він протиправно перешкоджає проведенню вказаних дій або порушує вимоги цього Порядку. Таке рішення приймається більшістю голосів від складу виборчої комісії присутніх на засіданні комісії.

11. Кандидат на посаду директора  Коледжу або громадська організація має право відкликати спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до організаційного комітету про припинення його повноважень, і, за бажанням, подати документи на іншу особу для акредитації її спостерігачем відповідно до даного Порядку.

12. Спостерігач від кандидата на посаду директора Коледжу, громадської організації має право у будь-який час звернутися до організаційного комітету із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви організаційний комітет приймає рішення про скасування акредитації спостерігача, копія якого надається кандидату на посаду директора  Коледжу чи керівнику відповідної громадської організації.

13. Зміни, уточнення та доповнення до цього Порядку можуть вноситися на підставі рішення організаційного комітету з проведення виборів директора Коледжу.

 

  Голова організаційного комітету                    ______________________

 

  Секретар                                                          ______________________

 

Додаток 1 - форма заяви па акредитацію спостерігачів від громадських організацій

 

Організаційному комітету з проведення

виборів директора КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»

Заява

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(Повна назва громадської організації)

звертається з проханням провести акредитацію на право бути громадськими спостерігачами на виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» наступних представників нашої організації:

1)_______________________________________________________________________________

(Прізвище, їм 'я та по батькові спостерігача)

дата народження __________________________________________________________________

адреса проживання ________________________________________________________________

місце роботи (навчання), посада _____________________________________________________

номери контактних телефонів _______________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

(Прізвище, їм ’я та по батькові спостерігача)

дата народження _____________________________________

адреса проживання _____________________________________

місце роботи (навчання), посада _________________________

номери контактних телефонів

3)...

Вищезазначені громадські спостерігачі ознайомлені з «Порядком організації роботи спостерігачів на виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж». Копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації додаються.

 

Керівник громадської організації _____________         _____________________________

    (Підпис)                                                        (ПІБ')

 

(Місце печатки

громадської організації)                                   «____»____________________ 2017 р.

 

Додаток 2 - форма заяви на акредитацію

спостерігачів від кандидатів на посаду

директора коледжу

 

Організаційному комітету з проведення

виборів директора КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»

Заява

Я ,______________________________________________________________________, (Прізвище, ім 'я та по батькові)

як кандидат на посаду директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», звертаюсь з проханням провести акредитацію на право бути моїми спостерігачами на виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» наступних осіб:

1)_______________________________________________________________________________

(Прізвище, їм 'я та по батькові спостерігача)

дата народження __________________________________________________________________

адреса проживання ________________________________________________________________

місце роботи (навчання), посада _____________________________________________________

номери контактних телефонів _______________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

(Прізвище, їм ’я та по батькові спостерігача)

дата народження _____________________________________

адреса проживання _____________________________________

місце роботи (навчання), посада _________________________

номери контактних телефонів

3)...

            Вищезазначені громадські спостерігачі ознайомлені з «Порядком організації роботи спостерігачів на виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».  

 

Кандидат на посаду

директора КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»                       _____________         _________________________

                                                          (Підпис)                                      (ПІБ')

 «____»____________________ 2017 р.  

 

Додаток 3 - форма посвідчення спостерігача наа виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

Організаційний комітет з проведення виборів директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

ПОСВІДЧЕННЯ №_____

______________________________________________

(прізвище, імя, по-батькові)

 

С П О С Т Е Р І Г А Ч

на виборах директора коледжу ____________________ від

                                                          (дата проведення виборів)

_______________________________________________

( ПІБ кандидата на посаду директора чи громадська організація)

 

Дійсне з пред’явленням документа, що засвідчує особу.

 

Голова організаційного комітету

з проведення виборів директора

КВНЗ «Новобузький педагогічний

коледж»                      ____________   ___________________

                                              (підпис)                       (П.І.Б.)

      М.П.                   «____»________________ 2017 р.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 
   

Затверджено на засіданні організаційного

комітету з проведення виборів директора

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»,

(протокол № 2 від  08 вересня 2017 р. )

 

 

ПОРЯДОК

організації роботи спостерігачів на виборах директора

Комунального вищого навчального закладу

«Новобузький педагогічний коледж»

 

 

м. Новий Буг

2017 р.

 

1. Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Порядок) розроблено відповідно до «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» (затверджені постановою кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726), Положення про організацію виборчої системи та проведення виборів з обрання директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» та Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Коледж).

2. Даний Порядок укладено з метою визначення основних засад організації роботи спостерігачів на виборах директора Коледжу для забезпечення демократичності, прозорості та відкритості таких виборів.

3. У виборах директора можуть брати участь спостерігачі, а саме спостерігачі від кандидатів на посаду директора Коледжу та громадські спостерігачі від громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання освітньої та наукової діяльності і яка зареєстрована у встановленому законом порядку. Не можуть бути спостерігачами члени виборчої комісії або члени організаційного комітету з проведення виборів директора  коледжу.

4. Кількість спостерігачів від кожного кандидата на посаду директора Коледжу та кількість громадських спостерігачів від певної громадської організації не обмежується, однак на  виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата на посаду директора  Коледжу, а також не більше трьох громадських спостерігачів від усіх громадських організацій, акредитованих організаційним комітетом. Контроль за кількістю спостерігачів, які одночасно перебувають на виборчій дільниці, покладається на голову (заступника)  виборчої комісії.

5. Для акредитації громадських спостерігачів громадська організація не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дня голосування звертається до організаційного комітету з заявою (форма заяви - додаток 1) про дозвіл мати спостерігачів під час виборів директора  Коледжу. До заяви додаються копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчені в установленому порядку.

6. Для акредитації своїх спостерігачів кандидат на посаду директора Коледжу звертається до організаційного комітету із заявою (форма заяви - додаток 2) не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дня голосування.

7. Організаційний комітет протягом двох днів з дня отримання заяви приймає рішення про акредитацію громадських спостерігачів (спостерігачів від кандидата на посаду директора) та видає їм посвідчення за встановленою формою (додаток 3), яке одночасно є бейджем спостерігача на виборах директора Коледжу. У випадку мотивованої відмови в прийнятті такого рішення організаційний комітет у такий же термін письмово повідомляє громадську організацію (кандидата на посаду директора Коледжу) із зазначення причини відмови.

8. Спостерігач від кандидата на посаду директора  Коледжу чи громадської організації має право:

1) перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах директора і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фотозйомку, аудіо - та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;

4) бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування;

5) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень у разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менш як двома особами, які мають право брати участь у виборах директора, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до виборчої комісії;

7) вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів у приміщенні для голосування;

8) вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів визнаних недійсними;

9) отримувати від виборчої комісії копії протоколів про результати голосування.

9. Спостерігач від кандидата на посаду директора  Коледжу чи громадської організації не має права:

1) безпідставно втручатись у роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах директора  коледжу (у тому числі й на його прохання), бюлетень для голосування;

3) бути присутнім під час заповнення особою бюлетеня у кабіні для таємного  голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

Громадський спостерігач не має права бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів, якщо на цій дільниці вже присутні три громадські спостерігачі.

Спостерігач від певного кандидата на посаду директора не має права бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів, якщо на цій дільниці вже присутні два спостерігачі від цього кандидата.

10. Виборча дільнична комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права спостерігача бути присутніми на своєму засіданні, під час проведення голосування, підрахунку голосів, якщо він протиправно перешкоджає проведенню вказаних дій або порушує вимоги цього Порядку. Таке рішення приймається більшістю голосів від складу виборчої комісії присутніх на засіданні комісії.

11. Кандидат на посаду директора  Коледжу або громадська організація має право відкликати спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до організаційного комітету про припинення його повноважень, і, за бажанням, подати документи на іншу особу для акредитації її спостерігачем відповідно до даного Порядку.

12. Спостерігач від кандидата на посаду директора Коледжу, громадської організації має право у будь-який час звернутися до організаційного комітету із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви організаційний комітет приймає рішення про скасування акредитації спостерігача, копія якого надається кандидату на посаду директора  Коледжу чи керівнику відповідної громадської організації.

13. Зміни, уточнення та доповнення до цього Порядку можуть вноситися на підставі рішення організаційного комітету з проведення виборів директора Коледжу.

 

  Голова організаційного комітету                    ______________________

 

  Секретар                                                          ______________________

 

Додаток 1 - форма заяви па акредитацію спостерігачів від громадських організацій

 

Організаційному комітету з проведення

виборів директора КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»

 

Заява

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(Повна назва громадської організації)

звертається з проханням провести акредитацію на право бути громадськими спостерігачами на виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» наступних представників нашої організації:

1)_______________________________________________________________________________

(Прізвище, їм 'я та по батькові спостерігача)

дата народження __________________________________________________________________

адреса проживання ________________________________________________________________

місце роботи (навчання), посада _____________________________________________________

номери контактних телефонів _______________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

(Прізвище, їм ’я та по батькові спостерігача)

дата народження _____________________________________

адреса проживання _____________________________________

місце роботи (навчання), посада _________________________

номери контактних телефонів

3)...

Вищезазначені громадські спостерігачі ознайомлені з «Порядком організації роботи спостерігачів на виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж». Копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації додаються.

Керівник громадської організації _____________         _____________________________

    (Підпис)                                                        (ПІБ')

 

(Місце печатки

громадської організації)                                   «____»____________________ 2017 р.  

 

 

Додаток 2 - форма заяви на акредитацію

спостерігачів від кандидатів на посаду

директора коледжу

 

Організаційному комітету з проведення

виборів директора КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»

 

 

Заява

Я ,______________________________________________________________________, (Прізвище, ім 'я та по батькові)

як кандидат на посаду директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», звертаюсь з проханням провести акредитацію на право бути моїми спостерігачами на виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» наступних осіб:

1)_______________________________________________________________________________

(Прізвище, їм 'я та по батькові спостерігача)

дата народження __________________________________________________________________

адреса проживання ________________________________________________________________

місце роботи (навчання), посада _____________________________________________________

номери контактних телефонів _______________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

(Прізвище, їм ’я та по батькові спостерігача)

дата народження _____________________________________

адреса проживання _____________________________________

місце роботи (навчання), посада _________________________

номери контактних телефонів

 

3)...

            Вищезазначені громадські спостерігачі ознайомлені з «Порядком організації роботи спостерігачів на виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».  

Кандидат на посаду

директора КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»                       _____________         _________________________

      (Підпис)                                                     (ПІБ')

 

 «____»____________________ 2017 р.  

Додаток 3 - форма посвідчення спостерігача наа виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

Організаційний комітет з проведення виборів директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

ПОСВІДЧЕННЯ №_____

______________________________________________

(прізвище, імя, по-батькові)

 

С П О С Т Е Р І Г А Ч

на виборах директора коледжу ____________________ від

                                                          (дата проведення виборів)

_______________________________________________

( ПІБ кандидата на посаду директора чи громадська організація)

 

Дійсне з пред’явленням документа, що засвідчує особу.

 

Голова організаційного комітету

з проведення виборів директора

КВНЗ «Новобузький педагогічний

коледж»                      ____________   ___________________

                                              (підпис)                       (П.І.Б.)

      М.П.                   «____»________________ 2017 р.

 

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.