Колективний договір 2017-2018

         З метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж» в особі директора педколеджу Скорини О.А. з однієї сторони і трудового колективу «Новобузького педагогічного коледжу» в особі вибраного і уповноваженого голови профкому Чернишової Л.О. (надалі Сторони) підписали цей Договір про подані нижче взаємні обов’язки.

Розділ 1. Загальні положення.

 1. Цей колективний договір:
 • складений відповідно до Кодексу законів про працю України (гл. ІІ “Колективні договори”) та Закону України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року;
 • визначає взаємні трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією і працівниками коледжу;
 • покликаний сприяти удосконаленню навчального процесу, підвищенню результативності праці, покращенню умов праці і відпочинку, зміцненню дисципліни праці, залученню трудового колективу до управління і вирішення нагальних проблем коледжу, формуванню і збереженню здорового психологічного клімату у трудовому колективі.
 1. Умови цього договору є обов’язковими для сторін, що його підписали, і не можуть бути гіршими порівняно з діючим законодавством.
 2. У випадку змін у діючому законодавстві до цього договору можуть вноситись зміни і доповнення, які набувають сили з моменту схвалення їх на загальних зборах трудового колективу.
 3. Положення цього колективного договору поширюється  на всіх працівників коледжу і є обов’язковими як для директора коледжу, так і для кожного члена трудового колективу, крім працівників, що працюють у коледжі за сумісництвом або тимчасово.
 4. Жодна із Сторін, що підписала цей колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.
 5. Цей колективний договір чинний  у випадку зміни складу, структури і найменування нашого закладу, а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою Сторін. У випадку зміни керівника коледжу дія колективного договору зберігається не більше 1 року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про підписання нового чи зміну діючого колективного договору.
 6. Сторони цього  колективного договору зобов’язуються щорічно звітувати про виконання умов договору на зборах трудового колективу.
 7. Положення  цього договору діють з моменту їх схвалення на зборах трудового колективу і до підписання нового договору.
 8. В коледжі гарантується дотримання принципів гендерної рівності.
 9. Додатки до колективного договору є невід’ємною його частиною.

Розділ 2. Трудові відносини.

 1. Трудові відносини у коледжі для працівників передбачені і регулюються Конституцією (ст. 24, 43, 44, 45, 46), законами України та Правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу. У разі виникнення негативної ситуації, піднімається питання про відповідальність керівника навчального закладу.
 2. З метою впорядкування трудових відносин і зміцнення трудової дисципліни, за необхідності, переглянути, розробити, затвердити і довести до відома кожного працівника коледжу його обов’язки та вимагати їх безпосереднього виконання. Вимагати виконання у випадку відсутності працівника, доручати іншому виконання його роботи, не передбаченої трудовим договором, забороняється.

Відстороняти від роботи працівників, що вчасно не пройшли медогляд, з'явилися на роботу у стані небезпечного інфекційного захворювання чи стані сп'яніння.

 1. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням директора коледжу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 2. Жодний з інших трудових договорів (контрактів), що укладається з працівниками, не може суперечити цьому колективному договору таким чином, щоб порівняно з останнім обмежував якимось чином права та інтереси працівника. У випадку такого протиріччя відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються недійсними.
 3. Дирекція не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовими договорами (контрактами). Дирекція зобов'язана передбачити у трудовому договорі (контракті) або розробити та затвердити для кожного працівника його функціональні обов'язки, ознайомити з ними працівника та вимагати лише їх виконання. В цих функціональних обов'язках чи у контракті може бути передбачено виконання одним з працівників обов'язків іншого лише у випадках тимчасової відсутності останнього з поважних причин, причому такі обов'язки можуть покладатися на іншого працівника лише наказом директора за додаткову плату і з урахуванням його реальної можливості виконувати їх, тобто з врахуванням його професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов'язків.
 4. Керівник зобов’язаний дбати про створення належних умов для високопродуктивної  праці, систематично і всебічно контролювати обсяг і якість роботи всіх працівників, дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку, стимулювати працю працівників, підтримувати і заохочувати творчі новаторські починання, сприяти утвердженню у колективі здорового психологічного клімату, матеріально і морально стимулювати працю працівників, підтримувати і стимулювати новаторські творчі починання.

Проводячи атестацію педагогічних  працівників, дотримуватись об’єктивності,  всебічності, гласності, враховувати  думку предметної комісії,  колег, студентів коледжу.

Всім лаборантам рівномірно розподілити обов’язки по обслуговуванню викладачів  всіх дисциплін. Обов’язки по розподілу об’єму роботи покласти на методиста педколеджу.

      Дбати про професійне зростання молодих викладачів.

Забезпечувати встановлені законом пільги для тих працівників, хто навчається  заочно.

 1. Кожен працівник зобов’язаний, добросовісно і результативно працювати,

 виконувати свої обов’язки, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку і дисципліни праці, вимог  нормативних документів з охорони праці, дбайливо ставитись до майна коледжу, на вимогу адміністрації коледжу звітувати про свою роботу.

Розділ 3. Прийом і звільнення працівників.

 1. Працівники можуть бути прийнятими на роботу у коледж як на основі трудового договору, так і контракту. При потребі запроваджувати конкурсну основу, перевагу віддавати спеціалістам з вищою кваліфікаційною категорією та більшим стажем роботи з даної спеціальності, а також особам, які ставляться творчо до роботи.
 2. Контрактна форма укладення трудового договору є обов'язковою для директора, осіб, що працюють за сумісництвом.
 3. На посаду викладача коледжу можуть бути прийняті лише особи, що мають відповідну вищу освіту, педагогічний стаж (або стаж роботи у нашому коледжі на іншій посаді) не менше 3-ох років і успішно пройшли співбесіду з керівником коледжу.
 4. Кожен  прийнятий працівник зобов’язаний   ознайомитись з умовами колективного договору під розписку.
 5. Працівники коледжу можуть бути звільнені з роботи лише на основі підстав, передбачених законодавством.
 6. У разі скорочення штату працівників в першу чергу скороченню підлягають пенсіонери, переважне право залишатись мають особи з вищою продуктивністю праці і більш високим рівнем кваліфікації. Продуктивність праці педагогічних працівників між атестаціями при потребі визначає кадрова  комісія, до складу якої входять адміністрація, голови предметних комісій, члени профкому. Кадрова комісія визначає продуктивність праці викладача на основі висновків про відвідані уроки і заходи, ставлення до своєї праці, громадської роботи, моральність, ставлення колег і студентів. Не допускати  звільнення працівника у зв’язку із скороченням, якщо до досягнення пенсійного віку йому  залишилось працювати 3 роки. Звільнення працівника через скорочення штату проводити лише після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості у коледжі.

Розділ 4. Робочий час, навантаження, час відпочинку.

 1. Робочий час працівників коледжу:
  • викладачів – відповідно педагогічного навантаження, розкладу уроків та занять і в межах часу, необхідного для виконання їх функціональних обов’язків (не менше 1548 год. і не більше 2322 год. на навчальний рік, враховуючи організаційну та методичну роботу згідно наказу № 450 від 07.08.2002р. Міністерства освіти і науки України);
  • членів дирекції – ненормований робочий день (згідно чинного законодавства);
  • допоміжного персоналу – 40 год. на тиждень.
  • робочий час визначається:
   • дирекції – графіком роботи, що затверджує директор;
   • викладачів – педагогічним навантаженням та розкладом занять;
   • допоміжного персоналу – графіком роботи, що затверджує директор;
  • навантаження, які оплачуються додатково (керівництво групою, завідування кабінетом, головування методоб'єднанням тощо) розподіляти рівномірно, з урахуванням обсягу педагогічного навантаження.
 2. Дирекція  зобов’язується забезпечити  повне педагогічне навантаження викладачам 720 год. на рік аудиторних занять. Допускаються за згодою працівника його неповний робочий час та перенавантаження працівника. При наявності годин в першу чергу перенавантаження можуть мати голови предметних комісій, завідуючі кабінетами, викладачі з високою кваліфікацією і продуктивністю праці, викладачі, що ведуть громадську роботу. Членам дирекції дозволяється мати педагогічне навантаження, передбачене чинним законодавством.
 3. Працівники коледжу мають право користуватись всіма видами відпочинку, передбаченими законодавством (вихідні і святкові дні, відпустки). Графік чергових щорічних відпусток затверджується дирекцією не пізніше 1 червня кожного року. Допускається поділ чергових щорічних відпусток на частини (за станом здоров’я чи сімейними обставинами як виключення) та надання додаткових відпусток передбачених чинним законодавством. Згідно ст. 19 Закону України «Про відпустки»  -  жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.  За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
 4. Згідно ч. 11 ст. 10 Закону України «Про відпустки», конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і  дирекцією коледжу, в обов’язки якої входить письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
 5. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку ( ч. 1 ст. 21 Закону України «Про відпустки»).
 6. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів таким працівникам: директору, заступникам директора, заступнику директора з адміністративно-господарської роботи, завідувачам структурних підрозділів, бухгалтерам, економісту, медичному працівнику, водію (п.2 ч. І ст.8 Закону "Про відпустки").

Щорічна додаткова відпустка тривалістю  4 календарних днів надається також таким спеціалістам: секретарям,  завідувачу гуртожитку, лаборантам, старшому інспектору з кадрів, бібліотекарям, перекладачу-секретарю сліпого викладача, інженеру з охорони праці, адміністратору бази даних, юрисконсульту, фахівцю з питань цивільного захисту, інженеру-електроніку з обслуговування комп’ютерної техніки, інспектору з кадрів (з обліку студентів) (п.2 ч. І ст.8 Закону "Про відпустки").

Щорічна додаткова відпустка тривалістю 1 календарний день надається машиністу із прання та ремонту спецодягу (Наказ КВНЗ «Новобузький педколедж» № 239-ТД від 27.12.2016 р. «Про результати чергової атестації робочих місць за умовами праці та визначення права працівників на пільги та компенсації»).

 1. Короткочасні оплачуванні відпустки встановлюються:
  • для поховання рідних   – 3 дні;
  • для вступу у шлюб        – 3 дні.
 1. Відпустки без збереження зарплати надаються відповідно до чинного законодавства, терміном не більше 14 днів на рік
 2. Робота у святкові і вихідні дні компенсується додатковим вихідним у зручний для працівника час.
 3. Допускається надання творчих відпусток для написання посібників тривалістю до 3 місяців, але з відпрацюванням годин в зручний для працівників час.

Розділ 5. Оплата праці, заохочення.

 1. Оплата праці працівників коледжу здійснюється на підставі  постанови   Кабінету Міністрів України  від  30.08.2002 р №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами і доповненнями, наказу                Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" із змінами, постанови Кабінету Міністрів України  від 23. 03. 2011р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічний працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від            25. 03. 2014р. № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. №373».
 2. Оплата праці працівників коледжу здійснюється згідно тарифних ставок і штатного розкладу.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються  коледжем самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.  

Дирекція коледжу не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективним договором.

Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються  після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

 1. Структура зарплати складається з основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних витрат.
  • Основна зарплата є винагорода працівникові за виконану ним роботу. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і посадових окладів і не може бути меншою за встановлену у державі мінімальну заробітну плату. Основна заробітна плата викладача залежить від кількості тарифікованих для нього годин на навчальний рік.
  • Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми (тарифіковані години), за трудові успіхи і особливі умови праці. Вона включає  доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням трудових функцій і виробничих завдань, оплату праці викладача, що працює у групах, які навчаються за контрактом, входить до складу державної екзаменаційної комісії, приймальної комісії.

      Додаткова заробітна плата встановлюється у відсотках від посадового окладу чи

      тарифної ставки.

 • Премія, як вид додаткової заробітної плати, виплачується з фонду заробітної плати диференційовано за трудові успіхи. Питання щодо преміювання працівників вирішується відповідно до Положення про порядок надання премій, матеріальної допомоги  працівників коледжу.

Працівників, що підлягають преміюванню, та розмір премій визначає дирекція за погодженням з профспілковим комітетом. При преміюванні викладачів враховується обґрунтована відповідним рішенням думка предметних комісій, а при преміюванні лаборантів – обґрунтовані клопотання завідуючих відповідних кабінетів.

Дирекція зобов'язана ознайомлювати трудовий колектив зі списками премійованих працівників та розмірами одержаних премій протягом 10 днів з дня преміювання.

 • Заохочення.

    -  За зразкове виконання трудових обов'язків, досягнення в роботі, підвищення продуктивності праці, новаторство в роботі та за інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:

   а) винесення подяки;

   б) видача премії;

   в) нагородження цінним подарунком;

   г) нагородження почесною грамотою.

При застосуванні заохочень враховується точка зору трудового колективу.

Заохочення призначається за наказом або розпорядженням, доводиться до відома всього колективу з занесенням у вигляді запису в трудову книжку працівника.

При застосуванні заходів заохочення враховується моральне та матеріальне стимулювання праці.

             -   Працівникам, які успішно та добросовісно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу пільги в області соціально-культурного та житлово-побутового  обслуговування (путівки в санаторії та будинки відпочинку, покращення житлових умов та т.п.). Таким працівникам надається право професійного росту на роботі.

     4. Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам здійснюється виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності. При цьому забезпечується диференціація заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника та результатів його роботи.

Схема

посадових окладів педагогічних працівників 1-2 рівнів акредитації Новобузького педагогічного коледжу.

(на 1 січня 2016 року)

1. Спеціаліст вищої категорії                                     - 3392 грн.

2. Спеціаліст першої категорії                                   - 3152  грн.

3. Спеціаліст другої категорії                                    - 2919  грн.

4. Спеціаліст                                                                - 2768  грн.

Доплата до тарифної ставки.

 • За звання “Вчитель – методист”                         - 15% від окладу.

Додаткова оплата.

 • Голови предметних комісій від посадового окладу                                     - 15%
 • За класне керівництво від посадового окладу                                              - 20%
 • За перевірку зошитів та письмових робіт:
 • з української мови та літератури за фактично перевірені часи       - 20%
 • з математики                                                                                         - 15%
 • з іноземної мови                                                                                   - 10%
 • За завідування кабінетом – 10-15%.
 • За викладання у групах, що навчаються за контрактом, - 100% тарифної ставки за фактично відпрацьовані години.
 • За роботу у складі державної екзаменаційної комісії – 0,5 години на одного студента, але не більше 6 годин на день.
 • За роботу в надурочний час – 100% тарифної ставки за фактично відпрацьовані години.
 • За роботу у нічний час (з 22 год. до 6 год.) – 35% від погодинної тарифної ставки за кожну відпрацьовану годину.
 • За роботу зі шкідливими і важкими умовами праці – машиністу із прання та ремонту спецодягу – 4% до тарифної ставки.
 • За  використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів у розмірі 10% посадового (місячного) окладу.
 • За тимчасово відсутнього працівника:
  • викладача – 100% за фактично відпрацьовані години;
  • працівника допоміжного персоналу – не більше 50%.
 1. Дирекція коледжу зобов’язується:
  • вчасно повідомляти про зміни в оплаті праці;
  • своєчасно, не рідше 2 рази на місяць, видавати заробітну плату, при  своєчасному фінансуванні  департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА;
  • надавати працівникам коледжу інформацію про розмір їх зарплати і відрахування з неї в письмовій формі;
  • при наявності економії зарплати надавати працівникам коледжу грошову винагороду за сумлінну працю і результативність роботи, дотримуючись при цьому демократизму і гласності, Положення «Про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків», а також матеріальної допомоги на оздоровлення», та Положення «Про порядок надання премій, матеріальної допомоги працівникам КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж».
 2. Дирекція коледжу має право проводити доплату окремим працівникам коледжу в розмірі до 50% за особливі умови роботи від окладу відповідно до законодавства за погодженням з профспілковим комітетом (ст.. 21, п.3,4,5, 14 ст.. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
 3. Мінімальна заробітна плата  становить згідно Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік станом на 01.01.2017 року – 3200 грн., а на протязі року – згідно з внесеними змінами до законодавства України.
 4. Працівники, які працюють за сумісництвом, отримують зарплату за фактично відпрацьовані години.
 5. Оплата праці за контрактом визначається за угодою Сторін на підставі чинного законодавства.
 6. При переведенні працівника на постійну нижче оплачувану роботу потрібна згода працівника.
 7. У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника зменшується заробіток з незалежних від нього причин, проводиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом 2-х місяців з дня переміщення.
 8. Робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі за фактично відпрацьовані години. На бажання працівника, який відпрацював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.
 9.  Зарплата виплачується двічі на місяць : за першу половину місяця – 15 числа, за другу половину місяця – 30 числа.
 10.  У разі порушення строків виплати зарплати, власник зобов'язаний виплатити її відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифи на послуги, в порядку, встановленому чинним законодавством.

Розділ 6 . Зайнятість працюючих .

 1. Врегулювати питання забезпечення зайнятості працюючих, недопущення безпідставного скорочення кількості працівників і робочих місць , у тому числі шляхом :
  • прийняття узгоджених з профкомом заходів , що забезпечують повну продуктивну зайнятість персоналу ;
  • прийняття плану заходів щодо збереження професійного потенціалу колективу при тимчасовому зниженні обсягів виробництва ;
  • встановлення порядку , згідно з яким  наміри щодо скорочення працівників мають реалізуватись тільки після  переговорів ( спільних консультацій ) роботодавця з профкомом , передбачити граничні розміри скорочення штату ( не більше 5 % );
  • першочергове скорочення вакансій пенсіонерів, сумісників .
 2. В разі скорочення штатної чисельності працівників коледжу забезпечити виконання Закону України від 25.12.2008 р. №799-ІV "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення", який набув чинності  13.01.2009р.
 3. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації   і праці в коледжі директор коледжу пропонує працівникові іншу роботу в коледжі. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу в коледжі, працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України "Про зайнятість населення", директор коледжу доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.
 4. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від  коледжу, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні,  дирекція повинна письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум ( ст.. 116 КЗпПУ).
 5. Визначити узгоджені з профкомом комплексні заходи посилення соціального захисту працівників , які вивільняються :
  • в період після попередження працівника про звільнення за скороченням штату і до моменту звільнення надавати йому можливість пошуку роботи за межами підприємства до 8 годин на тиждень з оплатою ;
  • надавати додатково , в порівнянні з діючим законодавством , матеріальну і фінансову допомогу працівникам після їх звільнення і членам їх сімей з врахуванням віку працівника та стажу роботи на підприємстві ;
  • надавати переважне право вивільненим повернутись на підприємство при відновленні вакансій .
 6. Встановити, що за вивільненими працівниками на весь період до працевлаштування  зберігаються пільги та гарантії :
  • медичне обслуговування в закладі, який обслуговує працівників підприємства .
 7. Інформувати профспілковий комітет про передбачуване скорочення робочих місць

 за три місяці .

 1. Профком зобов’язується  давати згоду на звільнення працівників за скороченням штату тільки в випадку , коли вичерпано всі можливості працевлаштування в даному навчальному закладі і не дає згоди у випадку відсутності коштів для повного розрахунку з працівниками , які вивільняються .
 2. Запровадити в коледжі атестацію робочих місць інвалідів за участю фахівців міськрайуправлінь праці та соціального захисту населення , центрів зайнятості та санітарно-епідемічної служби району.
 3. Передбачити окремі заходи щодо забезпечення соціальної захищеності інвалідів у відповідності з ст. 17 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.
 4. Передбачити зобов’язання , що стосуються реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями , а саме:
  • створення робочих місць (у кількості не менше 5% загальної кількості робочих місць);
  • пільгові умови оплати праці в період адаптації;
  • профілактика захворювань;
  • оздоровлення та реабілітація;
  • створення та обладнання пантусів та сигналізації;
  • створення умов праці для інвалідів з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи та індивідуальних програм реабілітації;
  • за бажанням інваліда-працівника надавати йому відпустку без збереження зарплати: інвалідам ІІІ групи – до 30 днів, інвалідам І – ІІ групи до 60 днів щорічно.

Профком зобов'язується:

 • при наявності санаторних путівок, що надходять з фонду соціального страхування для оздоровлення працівників, позачергово надавати їх працівникам-інвалідам за погодженням з комісією з соціального страхування та                                                                                                               за умови, що вони завчасно подали до профкому свою заяву             

Розділ 7. Умови та охорона праці.

 1. Дирекція зобов’язується :
  • створити для працівників коледжу відповідні санітарно-гігієнічні та безпечні умови праці ;
  • надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно із  Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
  • переглянути та затвердити в установленому законом порядку комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки , гігієни праці , підвищення існуючого рівня  охорони праці , попередження випадків виробничого травматизму і професійних захворювань ;
  • відповідно до графіку , один раз на три роки , проводити навчання та перевірку знань посадових осіб , та щорічних інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях , питань пожежної безпеки , згідно “Типового положення про навчання , інструктаж та перевірку знань працівників “ ;
  • забезпечити своєчасне проходження працівниками , зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою , спеціального навчання ;
  • своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, засоби індивідуального захисту , а у випадку дострокового їх зносу не з вини працівників замінювати за рахунок установи ( ст.8 Закону України «Про охорону праці») ;
  • відшкодовувати працівнику збиток , нанесений йому каліцтвом чи іншим ушкодженням його здоров’я , пов’язаний з виконанням трудових обов’язків у відповідності з чинним законодавством ( ст. 9 Закону України «Про охорону праці ») ;
  • при укладанні трудового договору інформувати працівника під розписку про умови праці , наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів ( ст.5 Закону України «Про охорону праці» );
  • використовувати працю жінок  вагітних і жінок , які мають неповнолітніх дітей , відповідно до чинного законодавства ;
  • розробляє, затверджує спільно зі службою охорони праці положення, інструкції з охорони праці, що діють у межах закладу та забезпечує ними усі структурні підрозділи ;
  • здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів , правил поводження з засобами праці та своїх посадових обов’язків ;
  • термін виконання Постанови Кабінету України від 01.08.1992 р. за №442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” щорічно до 20 квітня.
 2. Працівники коледжу зобов’язуються :
  • дбати про особисту безпеку і здоров’я  , а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу ;
  • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці , правила поводження з машинами ,механізмами та іншими засобами праці ;
  •  проходити щорічне медичне обстеження ;
  • проходити відповідно до нормативних актів з охорони праці навчання , інструктажі та перевірку знань ;
  • працівники мають право відмовитись від дорученої роботи , якщо створилася виробнича ситуація , небезпечна для його здоров’я  чи життя або для людей , які його оточують ;
  • працівники мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням , якщо дирекція не виконує законодавства про працю і отримати вихідну допомогу у розмірі не менше тримісячного заробітку .
 3. Профком зобов’язується :
  • затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці ;
  • встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці ;
  • систематично перевіряти виконання запланованих заходів на покращення умов праці , домагатись їх максимальної реалізації ;
  • бере  на облік довготривало хворіючих , забезпечує гласність показників захворюваності , стежить за правильною витратою коштів на соціальне страхування ;
  • контролює нарахування витрат з тимчасової непрацездатності , витрат робочого часу по догляду за хворою дитиною, веде облік інвалідів Великої вітчизняної війни і осіб до них прирівняних .
 4. Виділяти витрати на охорону праці в розмірі не менше 0,2 відсотки від фонду оплати праці .

Розділ 8. Соціальні гарантії . Житлово-побутові питання .

 1. Працівникам надаються встановлені законом гарантії і компенсації при службових відрядженнях в разі направлення для підвищення кваліфікації.
 2. Працівникам, що виконують у робочий час державні чи громадські роботи, гарантується збереження місця роботи і середнього заробітку.
 3. За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження в закладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання.

Цим працівникам безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. За бажанням працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.

      4.   Дирекція зобов'язана:

 • надати, за умови завчасного попередження, працівникам вільний час для проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, відвідування державних органів для вирішення необхідних особистих питань без будь-яких стягнень із заробітної плати.

      5. Дирекція коледжу зобов’язується за рахунок передбаченого кошторису   виплачувати такі матеріальні допомоги :

 • працівникам коледжу для поховання близьких рідних (батьки, діти, подружжя)                                                                                      -    1000   грн.
 • у випадку смерті працівника коледжу , його рідним                  -     оклад

6.     Профком коледжу зобов’язується:

 • оплачувати святкові вітання ювілярам, некрологи померлим рідним та працівникам коледжу ;
 • придбати для оздоровлення працівників, по мірі надходження з фонду соціального страхування, санаторні путівки з оплатою працівниками 20% їх вартості, матерям  з дітьми – 10% вартості путівки і путівки в табори відпочинку з оплатою від 10%  їх вартості.

7.   Адміністрація і профспілкова організація ведуть облік осіб, які потребують   житло, приймають заходи з його одержання та вирішують питання  виселення в разі потреби (крім пенсіонерів та інвалідів).

8.     Адміністрація по мірі можливості надає допомогу фізичними силами студентів та працівників коледжу пенсіонерам та ветеранам праці коледжу.

Розділ 9. Гарантії діяльності профспілкової організації.

 1. Працівники закладу зобов’язуються:
  • чесно та добросовісно працювати, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та посадових зобов’язань, виконувати правила техніки безпеки;
  • виявляти ініціативу в роботі, повагу по відношенню до товаришів по роботі.
 2. Профспілковий комітет зобов’язується:

-    представляти та захищати права та інтереси працівників – членів 

      профспілки;

 • здійснювати контроль за додержанням адміністрацією законодавчих та нормативних актів про охорону праці;
 • організовувати регулярні перевірки виконання положень колективної угоди про охорону праці, вносити  адміністрації представлення про охорону праці;
 • захищати інтереси членів профспілки при розгляді конфліктних ситуацій з різних питань по охороні праці;
 • рекомендувати адміністрації усувати порушення колективної угоди протягом місяця, інформувати профспілку про результати;
 • контролювати виконання колективної угоди з боку всіх членів профспілки;
 • вимагати у встановленому законом порядку розірвання трудового договору (контракту) з директором коледжу, якщо він порушує законодавство про профспілки, про працю, про колективні договори та угоди, або не забезпечує виконання умов колективного договору зі сторони дирекції коледжу;
 • забезпечити спільно з адміністрацією роботу комісії по трудових спорах.
 1. Адміністрація зобов’язується:

            -     враховувати думку профкому з питань, що стосуються оплати праці, 

                   зайнятості, педагогічного навантаження, охорони і безпеки праці, соціальних пільг і гарантій працівникам;

 • на вимогу  профкому призупинити управлінське рішення, що порушує трудове законодавство чи колективний договір до розгляду наявних розбіжностей;
 • не створювати перешкод  Профкому у проведенні незалежних експертиз умов праці працівників;
 • надавати можливість проведення зборів трудового колективу у робочий час за умови попереднього узгодження з профкомом дати і часу їх проведення;
 • безкоштовно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв’язку, при необхідності – транспорт для забезпечення його діяльності, проведення зборів, засідань і т.п.;
 • надавати  членам профспілкового комітету та профспілкового активу час для виконання громадських обов’язків, профспілкового навчання із збереженням середнього заробітку;
 • утримувати по особистій заяві працівників та перераховувати членські профспілкові внески в розмірі 1% від заробітної плати через бухгалтерію  коледжу.

      4.   Власник зобов'язується відраховувати первинній профспілковій організації  коледжу на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу суму у розмірі 0,3% від фонду оплати праці (ст.44 Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності"), при наявності коштів загального фонду.

Розділ 10. Відповідальність Сторін, вирішення спорів.

 1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. При цьому притягнення осіб, що представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки, чи інші уповноважені трудовим колективом органи, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання по колективному договору, до адміністративної відповідальності, рада трудового колективу або представник власника направляють відповідно інформацію в органи прокуратури. До дисциплінарної відповідальності як посадові особи, так і працівники можуть бути притягнені лише на підставі перевірки, в ході якої  порушник  повинен   дати  письмові  пояснення.
 2. Суперечки між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

Розділ 11. Прикінцеві положення.

 1. Термін дії цього договору з 30.01.2017 р. по 30.01.2018 р.
 2. Зміни і доповнення до цього договору можуть вноситись лише за згодою його Сторін.
 3. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами чи уповноваженими ними представниками.
 4. Сторони, які підписали цей договір, зобов’язуються щорічно, не пізніше 05.10 звітувати про його виконання.
 5. Дирекція зобов'язана:
  • забезпечити тиражування колективного договору і ознайомлення з ним працівників коледжу у 5-ти денний термін;
  • направити цей колективний договір рівно як і всі можливі зміни і доповнення на реєстрацію в управління праці і соціального захисту у 7-ми денний строк з дня його укладення.

 

Колективна  угода  схвалена

на  загальних  зборах  трудового  колективу

комунального вищого навчального закладу

«Новобузький  педагогічний  коледж»

 

За дорученням сторін та загальних зборів

трудового колективу підписали:

 

Директор комунального вищого                                     Голова профкому комунального

 навчального закладу                                                        вищого навчального закладу

«Новобузький  педагогічний  коледж»                          «Новобузький  педагогічний  коледж»

____________________ Скорина О.А.                            __________________ Чернишова Л.О.

Додатки до колективного договору

на 2017 рік комунального вищого навчального

закладу «Новобузький педагогічний коледж»

Додаток №1.

Режим роботи

Початок роботи

Закінчення роботи

Перерва

Вихідні

8.00

17.00

13.00-14.00

Субота, неділя та святкові дні згідно чинного законодавства

Додаток №2  

Правила внутрішнього трудового розпорядку, що включає час, починаючи з моменту приходу працівника в педколедж до його виходу, який враховується при обліку нещасних випадків на виробництві.

Прихід

Вихід

8.00

17.00

Додаток №3  

Перелік професій і посад працівників, які мають право на щорічну відпустку за роботу із шкідливими умовами праці.

№ п/п

Відділ

Назва посади

Тривалість додаткової

відпустки в днях

1

Гуртожиток

Машиніст із прання

та ремонту спецодягу

1 день

Додаток №4

Положення про виплату винагороди за вислугу років

№п/п

Стаж

Проценти нарахування

1

До 3-х років

------------

2

Від 3 до 10 років

10

3

Від 10 до 20 років

20

4

Від 20 років  і більше

30

Додаток №5

Перелік видів доплат і надбавок до тарифних ставок

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати

 

За суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику до 50% посадового окладу і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників.

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

До 50% тарифної ставки(окладу, посадового окладу) відсут-

нього працівника

За роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

В розмірі 4%  до тарифної ставки.

За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів

В розмірі 10% посадового місячного окладу    

 

Надбавки

 

За класність водіям автотранспортних засобів

ІІ класу - 10% тарифної ставки (місячного окладу) за відпрацьований в якості водія час;

І класу - 25%  тарифної ставки (місячного окладу) за відпрацьований в якості водія час.

За високі досягнення у праці

До 50% посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

До 50% посадового окладу

За роботу в нічний час

35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За складеність і напруженість

До 50%  тарифної ставки (посадового окладу).

Додаток №6

Перелік професій і посад працівників, яким встановлена доплата за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівників, які зайняті прибиранням туалетів.

№ п/п

Професії і посади

1

Прибиральник службових приміщень

2

Двірник

3

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

Додаток №7

 Перелік професій і посад працівників, яким видається безоплатно спецодяг

 

№п/п

Назва професій і посад

Назва спецодягу

Строк носки

1

Сестра медична

халат

1 рік

2

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Халат

1 рік

3

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

Халат

1 рік

4

Двірник

Халат

1 рік

5

Двірник

Рукавиці

3 місяці

6

Водій автотранспортних засобів

Халат

1 рік

7

Прибиральник службових приміщень

Халат

1 рік

 

         Додаток №8

Перелік професій і посад працівників, яким видається безоплатно мило

 

№п/п

Назва професій і посад

Назва спецодягу

Строк носки

1

Сестра медична

Мило

100 гр. на 1 місяць

2

Двірник

Мило

100 гр. на 1 місяць

3

Прибиральник службових приміщень

Мило

100 гр. на 1 місяць

 

         Додаток №9

 Заходи з охорони праці працівників

 

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальна особа

1

Проведення періодичних медичних оглядів працівників

Постійно при прийомі на роботу. Періодично -

1 раз на рік

ст. інспектор з кадрів

2

Надання першої медичної допомоги

В разі  звернення

сестра медична

3

Комплектація аптечок першої медичної допомоги в структурних підрозділах

1 раз в квартал

сестра медична

4

Проведення флюорографічного обстеження працівників

1 раз на рік

сестра медична

5

Проведення санітарно-гігієнічних та епідеміологічних заходів з профілактики інфекцій ВІЛ, гепатиту, дифтерії, грипу

Постійно

сестра медична

6

Проведення профілактичного лікування диспансерної групи

2 рази на рік

сестра медична

7

Придбання медобладнання, медінструментарію

Протягом року

сестра медична

 Додаток №10

Перелік

осіб, відповідальних за виконання норм та положень

колективного договору та терміни їх виконання

 

п/п

Назва розділів та

номери пунктів

Відповідальні особи

Терміни виконання

Від коледжу

Від профкому

1

Розділ № 1,

п.2,3,4,5,6

Скорина О.А.

Чернишова Л.О.

1 рік

2

Розділ №6, п.5

Скорина О.А.

Чернишова Л.О.

1 рік

3

Розділ №7, п.1,3

Скорина О.А.

Чернишова Л.О.

1 рік

4

Розділ №8, п.1,2

Скорина О.А.

Чернишова Л.О.

1 рік

5

Розділ №9, п. 2

Скорина О.А.

Чернишова Л.О.

1 рік

6

Розділ №9, п.3

Скорина О.А.

Чернишова Л.О.

1 рік

                                                                      

Додаток №11

 

Склад

комісії з контролю за виконанням колективного договору

 

            Від сторони власника:                                            Від профспілкового комітету:

 1. Скорина О.А.                                              1. Чернишова Л.О.
 2. Круль В.О.                                                   2. Богза Р.Г.
 3. Осипчук І.А.                                                3. Цуркаленко Т.І.

 

Від трудового колективу:

 1. Петрикович В.І.
 2. Киричишина В.Д.
 3. Мушаровська С.Г.

 

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.