Програма фахового комплексного іспиту (за професійним спрямуванням) на основі повної загальної середньої освіти

Програма

фахового комплексного іспиту 

з української мови (за професійним спрямуванням)

на основі повної загальної середньої освіти

для спеціальності

  012  « Дошкільна освіта»

(заочна форма навчання)

                                            Пояснювальна записка

Фахове  випробування з української мови (за професійним спрямуванням) проводяться у формі тестів для категорій вступників, передбачених умовами прийому та Правилами прийому до КЗФПО «Новобузький фаховий педагогічний коледж» у 2021 році.

Тести розроблено відповідно до чинної програми з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 21 грудня 2009 року № 1150 зі змінами внесеними згідно наказу МОН № 259 від 29.03.10 року. Використаний у тестових завданнях матеріал підібрано відповідно до частотності його вживання в діловому професійному мовленні.

Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень володіння теоретичним  та практичним матеріалом за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру; знання норм сучасної української літературної мови; знання, уміння та навички щодо оформлення наукових текстів і ділових паперів; рівень культури мовлення; перевірити знання вступників з усіх тем, передбачених навчальною програмою.

            Робота складається з трьох частин. Частина 1 містить 48 завдань з вибором 1 правильної відповіді. Частина 2 містить 9 завдань на встановлення відповідності. Частина 3 містить тестове завдання відкритої форми (передбачає складання плану та тез публічного виступу на задану  тему).

Правила виконання тестових завдань:

1) відповіді на тестові завдання записуються на спеціальному бланку;

2) перед тим, як записати відповідь, необхідно уважно прочитати завдання, обдумати запропоновані до нього відповіді, знайти спочатку порядковий номер тесту, а потім букву  правильної відповіді до завдання;

3) обвести правильну відповідь в бланку;

 4) відповідь повинна бути записана охайно, без виправлень.

 

 

Інструкція щодо виконання роботи.

1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
2. Відповідати  тільки на конкретно поставлене завдання. Відповіді вписувати чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної форми завдань.
3. У разі необхідності використовувати  чернетку.

4. Необхідно виконати всі завдання. Результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А, та якості виконання   завдання відкритої форми в бланку Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання тестів

з української мови (за професійним спрямуванням)

 

Тест вступного випробування з «Української мови (за професійним спрямуванням)» складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності («логічні пари») і комунікативного завдання.

Загальна кількість завдань тесту з «Української мови (за професійним спрямуванням)» - 58, на їх виконання учасникам буде відведено 120 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів , яку може отримати вступник, правильно виконавши всі завдання № 1- 58, дорівнює 104 тестовим балам.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тестів з «Української мови (за професійним спрямуванням)»,  –  200 балів за рейтинговою шкалою.

                              Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей  А.

Тест містить 48 завдань цієї форми (№1-48), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

                           Завдання на встановлення відповідності

 Завдання складається з основи та двох видів інформації, позначених цифрами і буквами. Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо вступник встановив відповідність на сторінці бланка відповідей А .

 Тест містить 9 завдань цієї форми (№49-57), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь - яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

             Завдання відкритої форми (публічний виступ) з планом та тезами оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

1. План: 0 – 3 бали.

2. Теза: 0 - 5 балів.

3. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.

4.  Приклад, що є науково та методично обгрунтованим: 0, 1 бал.

5. Логічність, послідовність: 0, 1 бал.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

      Важливо! Роботу, що не відповідає темі  висловлення, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Розділ 1. Культура фахового мовлення

Тема 1.1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення

            Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Нормативні документи про державний статус української мови. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини. Стилі сучасної української літературної мови. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю. Типи мовлення.

Тема 1.2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Поняття літературної мови. Мовна норма, варіанти норм. Ознаки та аспекти культури мовлення. Мовленнєва культура — критерій професійної майстерності фахівця. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури. Культура мовлення під час дискусії.

Тема 1.3.Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)

Мова і професія. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. Управління мовленням та його структурування з допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості. Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування.

Тема 1.4. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причиново-наслідкових зв’язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання. Закони риторики.

Розділ 2. Етика ділового спілкування

Тема 2.1 Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

Поняття спілкування. Сутність і зміст етики ділового спілкування. Етичні норми і нормативи. Професійна етика. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.

Тема 2.2. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет

Форми та функції ділового спілкування. Бар'єри в спілкуванні, його рівні. Сучасні теорії міжособових стосунків. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори. Основні правила ділового спілкування. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні.

Тема 2.3. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону

Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики. Культура телефонного діалогу.

Розділ 3. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Тема 3.1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

Терміни і термінологія. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. Функції та структурно — граматичні особливості слів-термінів. Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики.

Тема 3.2. Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

Правила вживання термінів. Терміни і професіоналізми. Творення професіоналізмів. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання.

Тема 3.3. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

Тема 3.4. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та паронімів: правила користування. Пароніми та омоніми у мові фаху.

Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми).

Розділ 4. Нормативність та правильність фахового мовлення

Тема 4.1. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови (робота з орфографічним та орфоепічним словниками)

Особливості українського правопису. Орфоепічні норми. Систематизація правил орфографії.

Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові. Правопис складних іменників та прикметників. Правопис прислівників.

Тема 4.2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм

Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.

Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку. Рід, число невідмінюваних іменників.

Особливості використання займенників у діловому мовленні.

Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій.

Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах. Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то.

Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні.

Тема 4.3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкування

Синтаксичні структури у професійному мовленні.

Розповідна форма викладу матеріалу. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні. Просте і складне речення.

Розділ 5. Складання професійних документів

Тема 5.1. Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити . Види документів

Документ — основний вид ділового мовлення.

Вимоги до складання та оформлення різних видів документів. Основні реквізити. Види документів та їх класифікація. Стандартні і нестандартні документи. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту .

Тема 5.2. Укладання документів щодо особового складу

Реквізити документів та вимоги до їх написання.

Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

Тема 5.3. Текстове оформлення довідково — інформаційних документів

Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс.

Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

Тема 5.4. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

Управлінська документація. Оформлення стандартних документів.

Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова.

Ознайомлення з організаційними документами. Статут, положення, інструкція.

 

Тема 5.5. Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки)

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Базова

1. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручн. для ВНЗ. Харків : ВЦ «Весна», 2011.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування:

Навчальний посібник. К.: Каравела, 2008.

3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні;Інститут української мови. К., 1997.

4. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний

посібник. К.: Арій, 2009.

5. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник.Вінниця: Нова книга, 2003.

6. Рускуліс Л. В., Зайцева Т. А. Українська мова (за професійним спрямуванням)[Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Миколаїв : Іліон, 2014. 305 с.

7. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. пос.. Київ : ВЦ

«Академія», 2010.

8. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник-практикум/ Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк,І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. 10-е видання, доповнене і виправлене. Львів :Видавництво Львівської політехніки, 2019. 308 с.

9. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний

посібник. К.: Арій, 2008. 424 с.

10. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. К. Арій,2009.

11. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням :підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. 3-тє вид., виправ. і доповнен. К. : Алерта,2012.

12. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. К. : Арій, 2009.

Словники

 1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 896 с.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.
 3. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. — К., 2001.
 4. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.
 5. Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.
 6. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2000.
 7. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронiмiв української мови. — К.: Рад. шк., 1986. — 222 с.
 8. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. — К.: Femina, 1995.
 9. Івченко А. Тлумачний словник української мови. -Харків: Фоліо, 2001.
 10. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів/ С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.
 11. Пустовіт Й.О. та ін. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000. — 635 с.
 12. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наук, думка, 1994.
 13. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К.: Наукова думка, 2000.
 14. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).

                                                Електронні ресурси

 

1. URL : www.litopys.org.uа

2. URL : www.mova.info

3. URL : www.novamova.com.ua

4. Міністерство освіти і науки України Н А К А З 21.12.2009 N 1150 «Про

затвердження програм навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  N 259 ( v0259290-10 ) від 29.03.2010 } URL :

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1150290-09

5. Cайт http://www.kulturamovy.or g.ua/, розділ «Мовні труднощі»

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.