Програма вступного випробування з української мови (диктант) на основі базової загальної середньої освіти

Програма

вступного випробування з української мови (диктант)

на основі базової загальної середньої освіти

для спеціальностей:

012  « Дошкільна освіта»;

 013 «Початкова освіта»

                                                   Пояснювальна записка

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасна українська мова в усіх її стилях і формах вияву, її фонетична система, словниковий склад і граматична будова, а також українське письмо – графіка, алфавіт, орфографія і пунктуація.

Основна мета навчання української мови на рівні базової освіти полягає у формуванні націо­нально свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами української  мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетентності. Зазначена мета передбачає  здійснення навчальної, розвивальної й виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.

         Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

Диктанти дібрані із художніх творів української класичної літератури, науково-публіцистичних статей відомих діячів науки і культури, журналістів. Вони відображають розвиток сучасної української мови, історію, звичаї і традиції нашого народу, здобутки кращих представників людства у царині науки, освіти, культури, а також розмаїтий світ природи. Тексти відповідають основним вимогам: змістовно цілісні, логічно завершені, ідейно навантажені, зрозумілі та доступні абітурієнтам.

Лінгвістичне наповнення текстів відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни «Українська мова» 9 клас. Вони включають вивчені орфограми та пунктограми у різних синтаксичних конструкціях (у простих, ускладнених і складних реченнях).

Тексти лексично багаті, але не перенасичені архаїзмами, неологізмами, діалектизмами, що могло б утруднювати їх сприйняття слухачами.

При написанні диктанту вступники повинні знати:

 • основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
 • морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
 • загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову.

Вступники повинні вміти:

 • дотримуватися норм українського правопису;
 • знаходити вивчені орфограми;
 • правильно писати слова з вивченими орфограмами;
 • знаходити і виправляти орфографічні помилки;
 • правильно вживати  розділові  знаки на  вивчені  правила.

 

Критерії оцінювання диктанту

         Для проведення вступних випробувань у формі диктанту використовується текст, обсягом від 180 до 190 слів, який оцінюється  за 12-ти бальною шкалою оцінювання.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою;
 • помилка на одне правило, але в різних словах, вважається різними помилками;
 • розрізняють грубі й не грубі помилки, тобто такі, які не мають істотного значення для характеристики грамотності.

Під час підрахування помилок дві не грубі вважають за одну грубу.

До не грубих відносять такі помилки:

 • у винятках усіх правил;
 • у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;
 • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 • у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший;
 • у випадках, що вимагає розрізнення не і ні (у сполученнях: не хто інший ,як…; не що інше, як…; ніхто інший не…; ніщо інше не…);
 • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;
 • у заміні українських букв російськими.

За наявності в диктанті більше п’яти  правок оцінка знижується на бал.

                                            Перевірка й оцінювання робіт

  Диктант з української мови оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються окремо;
 • помилки в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, уважаються однією помилкою; помилки на те ж саме правило, але в різних словах і різних реченнях уважаються різними помилками;
 • за наявності в диктанті більше чотирьох виправлень оцінка знижується на один бал, але не нижче, ніж «4» бали;
 • орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не передбачено шкільною програмою, виправляються, але не враховуються;
 • виправляються, але не враховуються написання, які спотворюють звуковий склад слова (мушина – машина).

 

Нормативи оцінювання робіт

 

Бали

Кількість помилок

1

Більше за норми «2»

2

8/0, 0/9, 7/1, 6/3, 7/2, 3/4, 4/5,3/6, 2/7, 1/8

3

7/0, 6/1, 5/3, 6/2, 4/4, 3/5, 2/6,1/7,0/8

4

6/0, 0/7, 5/1, 4/3, 3/4, 2/5,1/6

5

5/0, 3/3, 4/1, 2/4, 1/5,4/2,0/6

6

4/0, 0/5, 1/4, 3/2

7

2/2, 1/3, 3/1,3/0,0/4

8

1/1, 2/0, 0/2,1/2,2/1,0/3

9

1/0, 0/1

10

2-3 виправлення

11

1 виправлення

12

-

 

    Під час написання диктанту вступникам не дозволяється використовувати допоміжні джерела (довідники, словники та іншу літературу й технічні засоби).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (9 клас)

Тема

І. Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія

 1.  

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі.Подовжені звуки.

 1.  

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дж.

 1.  

Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова та позначення на письмі.

 1.  

Вимова приголосних звуків та їх позначення на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й.

 1.  

Орфограма. Орфографічна помилка.

 1.  

Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

 1.  

Написання слів іншомовного походження.

ІІ. Будова слова, словотвір і орфографія

 1.  

 

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

 1.  

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.

 1.  

Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.

 1.  

Змінювання і творення слів. Основні способи словотво-рення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.

 1.  

Правопис складних і складноскорочених слів.

Лексикологія і фразеологія.

 1.  

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

 1.  

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми.

 1.  

Синоніми, антоніми, омоніми.

 1.  

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. Диктант.

ІІІ. Морфологія і орфографія

 1.  

Поняття про самостійні та службові частини мови.
Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви.
Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.

 1.  

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.

 1.  

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.

 1.  

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.Розряди займенників. Відмінювання займенників. Правопис займенників.

 1.  

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (доконаний, недоконаний). Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи утворення дієслів. Правопис дієслів.

 1.  

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на –но, -то.
Правопис дієприкметників.

 1.  

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.

 1.  

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників.

 1.  

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

 1.  

Сполучники як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників разом і окремо.

 1.  

Частка як службова частина мови.Формотворчі, заперечні та модальні частки. Написання часток бо, но, то, от, таки. Не з різними частинами мови.

 1.  

Вигук як частина мови. Правопис вигуків. Диктант.

IV. Синтаксис і пунктуація

 1.  

Словосполучення. Будова і типи словосполучення за способом вираження головного слова.

 1.  

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складе-ний; додаток, означення, обставина) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.
Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняль-них зворотах.

 1.  

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.

 1.  

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах реченнях. Однорідні й неоднорідні означення.
Розділові знаки при однорідних членах реченнях.

 1.  

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки про них.

 1.  

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючи). Розділові знаки при відокремлених членах речення.

 1.  

Складне речення , його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.

 1.  

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.  Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в ньому.

 1.  

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. Диктант.

V. Відомості про мовлення

 1.  

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати (той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки.

 1.  

Етика спілкування й етикет.

 1.  

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний.
Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

     

 

                                Рекомендована література

 

 1. Авраменко О.М. «Українська мова» підручник для 9 класу . – К: Грамота,2017.- 160 с.
 2. Авраменко Олександр . Українська мова: Збірник диктантів 9 клас. - Київ: Грамота, 2020. - 56 с.
 3. Білецька О. Збірник диктантів для підготовки до ДПА 2021 (2020) з української мови для учнів 9 класів. Тернопіль: Підручники і посібники,2021.- 64с.
 4. Глазова О.П. Українська мова 9 клас. Підручник.- Харків: Ранок, 2017.- 240с.
 5. Єременко О.В. Збірник диктантів з української мови для проведення ДПА   у 9 класі.- К : Освіта, 2020. – 64 с.
 6. Єременко О. , Лупійчук А. "Українська мова 9 клас: Збірник завдань для підготовки до ДПА  2021". – К: Освіта-центр, 2021.- 64 с.
 7. Українська мова. Зошит для контрольних робіт. 9 клас: Підручники і посібники/ О. Авраменко.- К:Грамота,2017.

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.