ПРОГРАМА фахового іспиту з педагогіки і психології (заочна форма навчання)

ПРОГРАМА

фахового іспиту з педагогіки і психології

 для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста чи ступеня вищої освіти для осіб, які здобули вищу педагогічну освіту

для здобуття ступеня молодшого спеціаліста

за іншою спеціальністю

 

                Пояснювальна записка                    

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її інтеграцією у світовий освітній простір. Процес супроводжується створенням нової її парадигми. Сьогодні освіта визначається державою як стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації. Головною її метою є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України. Тому пріоритетним напрямом державної політики в сучасній освіті є її особистісна орієнтація. У її реалізації важлива роль відводиться педагогу, який формує майбутній потенціал гуманного суспільства і його професійної діяльності.

З урахуванням європейської практики організації контролю якості освіти визначальними стають тестові методи оцінювання у системі особистих навчальних досягнень студентів.

Програма розрахована на вступників, які будуть складати іспити з навчальних дисциплін за напрямом підготовки 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового  молодшого бакалавра за іншою спеціальністю на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, молодшого спеціаліста.

Програма тестового випробування з педагогіки і психології розроблена відповідно до «Правил прийому до Комунального закладу фахової передвищої освіти «Новобузький фаховий педагогічний коледж» у 2021 році» для вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, молодшого спеціаліста для здобуття ступеня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.

Мета фахового випробування – визначити якість та обсяг знань вступників з обраного фаху, професійні уміння та навички, встановити фахову відповідність його рівня підготовки з визначених навчальних дисциплін вимогам освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста.

Завдання фахового випробування:

 • виявити рівень теоретичної підготовки вступників з психології і педагогіки (з врахуванням державних стандартів освітньої галузі);
 • встановити фактичний рівень підготовки фахівців на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, молодшого спеціаліста для здобуття ступеня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю;
 • виявити уміння застосовувати теоретичні знання з відповідних навчальних дисциплін в ході виконання тестових завдань;
 • виявити психолого-педагогічну придатність особистості вступника до професійної діяльності та продовження навчання з метою здобуття другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Навчальні дисципліни: педагогіка і психологія

Форма проведення: тестування

Тривалість: не більше 3-х академічних годин

Кількість тестів у білеті: 5 (трьох рівнів складності)

Оцінювання: тестові завдання оцінюються за 200-бальною шкалою

Система оцінювання:

І рівень – максимальний бал за окреме завдання – 10;

ІІ рівень – максимальний бал за окреме завдання – 15;

ІІІ рівень – максимальний бал – 100.

низький рівень – до 100 балів

достатній рівень – 100-149 балів

середній рівень – 150-179 балів

високий рівень – 180-200 балів         

 

 

Білети включають тестові завдання трьох рівнів:

І рівень – по 2 тестових завдання з педагогіки і психології на знаходження правильної відповіді;

ІІ рівень – по 2 тестових завдання з педагогіки на закінчення та формулювання визначення;

ІІІ рівень – завдання практично-творчого характеру.

До пакету тестових завдань додаються відповіді на питання (ключі до тестових завдань).

Перед початком тестового випробування з абітурієнтами проводиться інструктаж:

 • уважно прочитати тестове завдання;
 • вибрати правильну відповідь;
 • відповідь записати чітко та розбірливо;
 • в процесі тестового випробування забороняється спілкування абітурієнтів один з одним;
 • час виконання тестових завдань не повинен перевищувати трьох академічних годин;
 • під час проведення тестування не допускається користування електронними приладами, підручниками, посібниками та іншими матеріалами, не передбаченими рішенням Приймальної комісії;
 • у разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі й підказки), він відсторонюється від участі у вступному випробуванні;
 • після закінчення роботи над завданнями вступник здає письмову роботу.

 

 

 

 

 

Зміст програми «Педагогіка»

 1. Педагогіка як наука. Предмет педагогіки та її основні категорії.
 2. Методологічні основи педагогіки. Галузі педагогічної науки.
 3. Методи наукових досліджень у педагогіці.
 4. Характеристика складових частин виховання.
 5. Поняття розвитку особистості, рушійні сили розвитку.
 6. Вікова періодизація в педагогіці.
 7. Проблеми корекційної педагогіки, її актуальність та галузі.
 8. Поняття про систему освіти в Україні.
 9. Ланки системи освіти в Україні.

10. Основні принципи побудови системи національної освіти України та її структура.

Абітурієнт повинен знати:

 • предмет педагогіки, її завдання та категорії;
 • методологічні основи педагогіки;
 • мету і завдання виховання;
 • закони, концепції, інші нормативні документи про освіту та виховання;
 • принципи побудови системи освіти України;
 • поняття технології навчання та виховання;
 • галузі педагогічної науки;
 • методи науково-педагогічних досліджень;
 • напрями виховання та їх завдання;
 • поняття особистості, джерела та механізми її розвитку;
 • основи корекційної педагогіки;
 • вікову періодизацію, різні підходи у педагогіці;
 • особливості педагогічної діяльності, її структуру.

 

 

Абітурієнт повинен вміти:

 • ефективно застосовувати теоретичні знання для всебічного і гармонійного розвитку особистості;
 • визначати завдання формування особистості до особливостей її розвитку та віку;
 • використовувати досвід та досягнення української народної та зарубіжної педагогіки;
 • орієнтуватися в системі освіти;
 • висловлювати власну думку, обґрунтовуючи її.

 

Зміст програми «Психологія»

 1. Вступ до психології.
 2. Методи психологічних досліджень
 3. Психіка та свідомість.
 4. Особистість.
 5. Діяльність.
 6. Спілкування.
 7. Міжособистісна взаємодія.
 8. Відчуття.
 9. Сприймання.
 10. Увага.
 11. Мислення.
 12. Пам’ять.
 13. Уява.
 14. Емоції та почуття.
 15. Воля.
 16. Темперамент.
 17. Характер.
 18. Здібності.

 

Абітурієнт повинен знати:

 • що таке психіка, психологія;
 • методи науково-психологічних досліджень і вимоги до їх використання;
 • показники свідомих дій;
 • структуру особистості, показники рівня її розвитку;
 • фактори, під впливом яких проходить формування особистості;
 • суть діяльності, її види і структурні компоненти, етапи та умови формування навичок;
 • поняття про увагу, її прояви, види, властивості;
 • поняття про пізнавальні і психічні процеси, їх види, властивості;
 • вікові та індивідуальні особливості уваги та пізнавальних психічних процесів;
 • поняття про волю, етапи вольової дії, вольові якості особистості;
 • поняття про емоції та почуття, їх види, форми прояву;
 • поняття про характер, закономірності формування рис характеру;
 • поняття про здібності, їх види, передумови та умови розвитку;
 • поняття про темперамент, його види, показники визначення, їх врахування у освітньо-виховній  роботі.

 

Абітурієнт повинен вміти:

 • виділяти головні суттєві ознаки психологічних понять, явищ;
 • застосовувати набуті знання з курсу в практичній діяльності;
 • критично оцінювати результати своєї роботи.

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання: 

180-200 балів – абітурієнт дав правильну відповідь на всі, або переважну кількість тестових завдань І рівня; грамотно сформулював визначення понять, характеристик у тестових завданнях ІІ рівня та проявив високий рівень знань, вміння аргументовано доводити власну думку при виконанні тестового завдання ІІІ рівня.

150-179 балів – абітурієнт дав правильну відповідь на переважну кількість тестових завдань І рівня; в основному грамотно сформулював  визначення понять, характеристик у тестових завданнях ІІ рівня; проявив середній рівень знань теоретичного матеріалу та вміння аргументовано доводити власну думку при виконанні тестового завдання ІІІ рівня.

100-149 балів – абітурієнт дав правильну відповідь на незначну кількість  тестових завдань І рівня; не досить повно та грамотно сформулював визначення понять та характеристик у тестових завданнях ІІ рівня; проявив достатній рівень знань теоретичного матеріалу, але не зумів аргументовано довести власну думку при виконанні тестового завдання ІІІ рівня.

0-90 балів – абітурієнт дав правильну відповідь лише на декілька тестових завдань (або зовсім не відповів на них) І рівня; не зумів сформулювати визначення понять, характеристик у тестових завданнях ІІ рівня; не розкрив зовсім, або розкрив частково тестове завдання ІІІ рівня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.