Програма вступного випробування (співбесіда) на основі базової загальної середньої освіти

Програма

вступного випробування

з української мови (співбесіда)

на основі базової  загальної середньої освіти

для спеціальностей:

  012  « Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»

 

                                        Пояснювальна записка

         Вступні випробування на основі базової загальної середньої світи проводяться у вигляді співбесіди для категорій вступників, передбачених Умовами прийому  та Правилами прийому до КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» у 2021 році.

      Програма розроблена з урахуванням чинних програм з української мови для 9 класу зі змінами та доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

       Програма з української мови передбачає перевірку рівня теоретичної підготовки вступників: знання звукового складу мови, лексичного багатства, частин мови, синтаксису простого та складного речення, а також практичну: визначення співвідношення звуків і букв у словах та наголосу у словах, удосконалення навички правопису, розрізнення багатозначних слів і омонімів, типів переносного значення слова, удосконалення навичок відмінювання іменних частин мови; визначення видів односкладних, складних речень (підрядних, сурядних, безсполучникових, змішаного типу) та вживання розділових знаків.

                     На випробуванні вступник  повинен:

-         виявити певний рівень обізнаності з теми, що розкривається;

-         виразно відображати основну думку, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;

-         викладати матеріал логічно, послідовно;

-         використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

-         виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;

-         аргументувати висловлені думки;

-         викладати матеріал виразно, доречно, лаконічно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

бали

оцінки

          Критерії оцінювання рівня знань вступників

100

1

Вступник відтворює матеріал, називаючи окремі поняття.

100

2

   Вступник розуміє навчальний матеріал і може відтворити частину його окремими реченнями

110

3

Вступник розуміє навчальний матеріал, за допомогою викладача дає відповідь у вигляді висловлювання

 

120

4

         Вступник має уявлення про зміст матеріалу, здатний пояснити незначну його частину та за допомогою викладача визначити основні поняття

 

130

5

         Вступник частково знає матеріал, пояснює окремі поняття, за допомогою викладача пояснює та наводить приклади

 

140

6

 

Вступник знає навчальний матеріал, здатний пояснити значну його частину, за допомогою викладача виділяє головне та наводить приклади

 

150

7

         Вступник володіє матеріалом і навичками аналізу , за поданим викладачем зразком, наводить окремі приклади

 

160

8

         Вступник володіє матеріалом, під керівництвом викладача аналізує мовне явище, зв’язно висловлює думки, виправляє допущені помилки й добирає приклади

 

170

9

Вступник володіє матеріалом та навичками його аналізу, вдало добирає приклади, знаходить і виправляє допущені помилки, мовлення не відзначається багатством лексичних та граматичних засобів

 

180

10

   Вступник володіє матеріалом та навичками аналізу мовного явища, систематизує набуті знання, знаходить і виправляє допущені помилки, наводить приклади

190

11

   Вступник володіє навчальним матеріалом, вміннями його аналізувати, самостійно наводить приклади, висловлює власні думки, самостійно оцінює  мовні  явища, мовлення відзначається багатством лексичних та граматичних засобів

200

12

Вступник має глибокі знання з теми, володіє навичками аналізу мовного матеріалу, матеріал викладає точно, доречно, послідовно, дотримуючись норм літературної мови.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (9 клас)

Тема

І. Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія

 1.  

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі.Подовжені звуки.

 1.  

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дж.

 1.  

Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова та позначення на письмі.

 1.  

Вимова приголосних звуків та їх позначення на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й.

 1.  

Орфограма. Орфографічна помилка.

 1.  

Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

 1.  

Написання слів іншомовного походження.

ІІ. Будова слова, словотвір і орфографія

 1.  

 

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

 1.  

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.

 1.  

Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.

 1.  

Змінювання і творення слів. Основні способи словотво-рення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.

 1.  

Правопис складних і складноскорочених слів.

Лексикологія і фразеологія.

 1.  

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

 1.  

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми.

 1.  

Синоніми, антоніми, омоніми.

 1.  

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. Диктант.

ІІІ. Морфологія і орфографія

 1.  

Поняття про самостійні та службові частини мови.
Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви.
Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.

 1.  

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.

 1.  

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.

 1.  

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.Розряди займенників. Відмінювання займенників. Правопис займенників.

 1.  

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (доконаний, недоконаний). Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи утворення дієслів. Правопис дієслів.

 1.  

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на –но, -то.
Правопис дієприкметників.

 1.  

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.

 1.  

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників.

 1.  

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

 1.  

Сполучники як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників разом і окремо.

 1.  

Частка як службова частина мови.Формотворчі, заперечні та модальні частки. Написання часток бо, но, то, от, таки. Не з різними частинами мови.

 1.  

Вигук як частина мови. Правопис вигуків. Диктант.

IV. Синтаксис і пунктуація

 1.  

Словосполучення. Будова і типи словосполучення за способом вираження головного слова.

 1.  

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складе-ний; додаток, означення, обставина) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.
Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняль-них зворотах.

 1.  

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.

 1.  

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах реченнях. Однорідні й неоднорідні означення.
Розділові знаки при однорідних членах реченнях.

 1.  

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки про них.

 1.  

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючи). Розділові знаки при відокремлених членах речення.

 1.  

Складне речення , його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.

 1.  

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.  Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в ньому.

 1.  

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. Диктант.

V. Відомості про мовлення

 1.  

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати (той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки.

 1.  

Етика спілкування й етикет.

 1.  

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний.
Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

     

           

               Рекомендована література з української мови

(за рекомендацією авторів Програми для загальноосвітніх навчальних закладів)

1.          Орфографія української мови просто про складне / Радченко І. - К.: «Шкільний світ», 2008.

2.          Зубков М. Збірник диктантів для випускників та абітурієнтів з української мови. - Харків: СПДФО Співак Т.К., 2007.

3.          Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

4.          Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2007.

5.          Новий довідник: Українська мова. Українська література. - К.: ТОВ «КАЗКА», 2008.

6.          Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. - К.: Вища школа. - 2004.

7.          Тести. Українська  мова. 5-12 класи/ За ред. д.філол.н. проф. Гуйванюк Н.В. - К.: Академія, 2009.

8.          Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. пік. з укр. та рос. мовами навчання/ О.М. Бєляєв та ін. - К.: Освіта, 2007.

9.          Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2007

10.        Ваш репетитор з української мови: Посібник. Вид. 2-е / кол. авторів під керівн. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 72 с.

11.        Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. Вид. 3-є. – К.: Вища шк., 1982. – 288 с.

12.        Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів: Навч. посібник для учнів. – К.: Освіта, 1994. – 161 с.

13.        Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. Для підготовки до випускних і вступних іспитів. – К.: Освіта, 1997. – 224 с.

14.        Пентилюк М.І., Іващенко О.В. Українська мова: Підручник-комплект. – К.: Ленвіт, 2001. – 352 с.

15.        Сагач Г.М. Золотослів: Навчальний посібник для середніх і вищих навчальних закладів. - К.: Райдуга, 1993.– 378с.

16.        Скуратівський Л.В. Українська мова. Елементи практичної риторики: Додаток до підручника ”Українська мова, 10-11 кл.” для загальноосв. навч. закладів з укр. та рос. мовами навчання. – К.: Освіта, 2004. – 128 с.

17.        Учіться висловлюватися / П.І.Білоусенко, Ю.О.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. – К.: Рад шк., 1990. – 126 с.

 

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.