ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа студентів

«ПРИЙНЯТО»

Студентською радою КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»,

протокол №___ від _____________________р.

 

Голова студентської ради  _______________

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Педагогічною радою КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»,

протокол №___ від _____________________р.

Голова ради        _______________    

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обрання представників з числа студентів

для участі у виборах директора КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж»

 

м. Новий Буг

2017

І. Загальні положення

1.1. Положення про обрання представників з числа студентів для участі у виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» (далі-Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р.        № 726, Положення про організацію виборчої системи та порядку обрання  директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» та Положення про студентське самоврядування  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»(далі - Коледж).

1.2. Це Положення визначає порядок та умови обрання виборних представників із числа студентів Коледжу для участі у виборах директора Коледжу (далі – виборні представники).

1.3. Кількість виборних представників із числа студентів складає не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах директора.

1.4. Вибори представників студентів для участі у виборах директора проводяться з дотриманням таких принципів:

- відкритості та гласності;

- таємного та вільного волевиявлення;

- демократичності та добровільної участі у виборах;

- забезпечення рівності прав учасників виборів.

1.5.  Усі студенти денної форми навчання, які навчаються у  Коледжі, мають рівні права щодо участі у виборах виборних представників (можуть обирати та бути обраними до складу виборних представників).

1.6. З припиненням особою навчання в КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» припиняється її право на представницькі функції щодо участі у виборах.

1.7. Виборні представники обираються строком на одні вибори директора Коледжу (далі – Вибори). У разі, якщо Вибори визнаються такими, що не відбулися, виборні представники зберігають свої представницькі функції до того часу, доки Вибори не визнають такими, що відбулися.

1.8. Адміністрація  Коледжу не має права втручатися в процес обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора.

2.Підготовка до виборів

2.1. Виборні представники обираються в Коледжі шляхом прямих таємних виборів.

2.2. Кількість студентів коледжу, які мають право на участь у виборах директора (далі – виборних представників), встановлюється квотою представництва, визначеною Організаційним комітетом з проведення виборів директора Коледжу (далі – Організаційний комітет).  

2.3. Організацію та підготовку виборів виборних представників здійснюють Студентська рада Коледжу разом з Організаційним комітетом.

2.4. Висунення претендентів до складу кандидатів у виборні представники відбувається на Зборах студентів Коледжу  за рекомендацією академічних груп у кількості 1 особи від групи.

2.5. Збори студентів Коледжу скликає Студентська рада Коледжу. Інформація про дату, час і місце проведення Зборів студентів оприлюднюється не пізніше, ніж за три календарні дні до дати проведення Зборів через інформаційні ресурси Коледжу: дошка оголошень, веб-сайт, соціальні мережі тощо.

2.6. Збори студентів Коледжу шляхом відкритого голосування погоджують кандидатів у виборні представники.  

Загальні збори студентів Коледжу (далі – загальні збори) вважаються такими, що відбулися, у разі присутності на них не менше 50 % від загальної їх кількості.

На загальних зборах студенти Коледжу мають бути присутні члени Організаційного комітету, що визначено протокольним рішенням Організаційного комітету.

2.7.  Кількість кандидатів, прізвища яких вносяться до бюлетеня, не може бути меншою від квот, встановлених для виборних представників з числа студентів Коледжу. Загальні збори шляхом відкритого голосування затверджують кількісний та персональний склад осіб, які вносяться до бюлетеня для таємного голосування.

2.8. Студентська виборча комісія та секретар у її складі ( далі - Комісія) визначається студентською радою Коледжу на загальних зборах у загальній кількості 7 осіб та затверджується загальними зборами. Голова Студентської ради входить до складу Комісії та виконує обов’язки її голови.

2.9. Студентська рада Коледжу, на підставі протоколу зборів студентів Коледжу, яким затверджений список кандидатів у виборні представники, передає його  Комісії для внесення імен кандидатів у бюлетені для голосування.

2.10. На підставі прийнятого рішення загальних зборів  Комісія  та Організаційний комітет забезпечують виготовлення бюлетенів із внесенням обраних кандидатур. Кількість бюлетенів має відповідати кількості студентів, які мають право брати участь у голосуванні (додаток 1).

2.11. Бюлетені підписуються головою і секретарем Комісії та посвідчуються печаткою профспілкового комітету студентів Коледжу.

3. Проведення голосування

3.1. Вибори представників проводяться у строк та в обладнаному місці, визначеними наказом про організацію та проведення виборів, за графіком, затвердженим Організаційним комітетом. Графік підлягає оприлюдненню через інформаційні ресурси Коледжу (дошка оголошень, веб-сайт тощо).

3.2. Член Організаційного комітету забезпечує проведення  виборів  шляхом надання Комісії:

-списків студентів, які мають право голосувати з метою обрання представників для участі у виборах директора Коледжу;

-  бюлетенів для таємного голосування;

- скріпленої печаткою скриньки для голосування.   

3.3. Члени Комісії в присутності учасників загальних зборів перевіряють відповідність кількості бюлетенів кількості виборців за списками та цілісність печатки на скриньці.

3.4. Члени Комісії на основі списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні, видають бюлетені під підпис кожному студенту при пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт, студентський квиток, свідоцтво про народження тощо).

3.5. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в голосуванні, особисто у визначених для цього місцях.  

3.6. У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить позначки  («+») або інші, що засвідчує її волевиявлення в кількості, не більшій від встановленої квоти кількісного складу студентів, які мають право брати участь у виборах директора, після чого опускає заповнений бюлетень у скриньку.

3.7. Забороняється впливати будь-яким чином на волевиявлення особи, яка голосує.

3.8. Вибори представників визнаються як такі, що відбулися, якщо в голосування взяло не менше 50% студентів, що мають право брати участь у виборах представників.

4. Підрахунок голосів

4.1. Підрахунок голосів починається Комісією одразу після закінчення голосування і проводиться без перерви. Під час підрахунку голосів мають право бути присутніми студенти, які брали участь у голосуванні, не заважаючи Комісії.

4.2. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами  Комісії в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Після перевірки цілісності печаток на скриньках для голосування, вони відкриваються членами Комісієї. При відкритті скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени  Комісії.

4.3. Комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування, підводить підсумки голосування та оформляє протокол (додаток 2).

4.4.У випадку, коли кандидати набрали однакову кількість голосів в межах встановленої квоти, по цих кандидатах проводиться другий тур виборів в тому самому приміщенні, одразу після підрахунку голосів.

4.5. Член Організаційного комітету та Комісія повторно виготовляють ту саму кількість бюлетенів із внесенням відповідних кандидатур, після чого проводиться процедура голосування аналогічно попередній не пізніше ніж на наступний день.

4.6. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:

- якщо в бюлетені зроблено позначок більше, ніж встановлено квотою;

- якщо не зроблено жодної позначки;

- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

4.7. У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних питання вирішується шляхом голосування членів лічильної комісії.

4.8. Результати підрахунку голосів вносяться в протокол, який складається у двох примірниках, кожен з яких підписують голова та члени  Комісії. Один примірник протоколу негайно передається члену Організаційного комітету, а другий примірник запаковується разом із виборчою документацією (бюлетені, протоколи, списки працівників тощо) в конверт, який підписаний всіма членами  Комісії, та передається Організаційному комітету для подальшого зберігання в установленому порядку.

4.9  Після проведення зборів Організаційний комітет формує загальний по Коледжу список представників з числа студентів Коледжу, для участі у виборах директора і передає його Виборчій комісії Коледжу не пізніше, ніж за 7 днів до дати виборів директора.

 

Додаток 1

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

таємного голосування для обрання представників з числа студентів для участі у виборах директора КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»  «_____»________________2017 р.

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

  Академічна група

ЗА

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

Не підтримую жодного кандидата

 

  Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти кандидатів в кількості, що становить не більше встановленої квоти (15 кандидатів), особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс), або іншу, що засвідчує її волевиявлення.

 

Голова  виборчої комісії _____________________________________

 

Секретар                          _____________________________________

 

Додаток 2

КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

ПРОТОКОЛ

засідання виборчої комісії  студентів, щодо результатів таємного голосування з висунення  виборних представників для участі у виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»

 

«___» ___________2017р.                                                       м.  Новий Буг

Голова комісії :

Секретар комісії:

Члени Комісії:

 Висунені в кандидати по обранню представників з числа  студентів для участі у виборах директора  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж»:

1.

2.

3.

4.

5.

Виборча комісія встановила:

 1. кількість виборців: ______
 2. кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування: _______
 3. кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування: ________
 4. кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування: ______
 5. кількість виборчих бюлетенів для голосування, виявлених у скриньці для голосування _______
 6. кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними _______
 7. кількість виборців, які проголосували за кандидатів: _______

 

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Кількість голосів «за»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей протокол складено виборчою комісією  у двох примірниках.

Голова виборчої комісії                      ____________                       _____________

Секретар виборчої комісії         ____________                       _____________

Члени виборчої комісії              ____________                       _____________

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.