ПОЛОЖЕННЯ про організацію виборчої системи та проведення виборів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 
   

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання первинної профспілкової

організації Комунального вищого навчального

закладу « Новобузький педагогічний коледж»

від   10 липня 2017  року №7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання  трудового колективу

Комунального вищого навчального закладу

«Новобузький педагогічний коледж»

від  10 липня 2017 року №14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію виборчої системи та проведення виборів з

обрання директора КВНЗ  «Новобузький-педагогічний коледж»

 

 

м. Новий Буг

2017 р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію виборчої системи та проведення обрання директора КВНЗ  «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Положення) розроблено згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету міністрів України №726 від 5 грудня 2014 року «Про деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», якою затверджені Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу»  з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів директора КВНЗ  «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Коледж).

1.2. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен вільно володіти державною мовою, мати стаж педагогічної роботи не менше ніж 10 років.

1.3. Директор Коледжу обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

1.4. Вибори директора проводяться з дотриманням таких принципів: - відкритості; - гласності; - таємного та вільного волевиявлення; - добровільної участі у виборах.

1.5. Забезпечення проведення виборів директора Коледжу здійснюється в межах повноважень  Миколаївської обласної ради або Департаменту освіти і науки  Миколаївської обласної державної адміністрації.

1.6. Контроль за дотриманням вимог законодавства та принципів, визначених Положенням, здійснюється Миколаївською обласною радою або Департаментом освіти і науки  Миколаївської обласної державної адміністрації.

1.7. Процедура обрання директора Коледжу після оголошення конкурсу Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації складається з таких двох етапів: підготовка виборів та проведення виборів у Коледжі.

1.8. Директор Коледжу протягом 7 (семи) календарних днів із дати публікації оголошення про проведення виборів видає наказ про організацію виборів керівника вищого навчального закладу, яким, зокрема, визначаються:

- персональний склад організаційного комітету з проведення виборів керівника вищого навчального закладу;

- персональний склад виборчої комісії з проведення виборів директора Коледжу (далі — виборча комісія);

- завдання на розробку документів щодо організації та проведення виборів директора

- кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших штатних працівників вищого навчального закладу, які не є педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів.

1.9. Претенденти на посаду директора можуть бути висунені трудовим колективом чи його структурним підрозділом, первинною профспілковою організацією працівників і студентів Коледжу, а також шляхом самовисування.

1.10. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення посади директора Коледжу, подають такі документи:

- заяву на участь у конкурсі на ім'я Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених ч.2 ст.42 Закону України «Про освіту»;

- особовий листок з обліку кадрів із фотографією 3x4 см;

- автобіографію;

- згоду на збір та обробку персональних даних за відповідною формою;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки.

1.11. Копії документів, які подаються претендентами (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, або Миколалаївською обласною радою, або нотаріально.

1.12. Прийом документів від претендентів здійснюється Департаментом освіти і науки   Миколаївської обласної державної адміністрації протягом 2 (двох) місяців із дня публікації оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора Коледжу. Вибори призначаються не пізніше ніж на 30 (тридцятий) день із дня завершення строку прийому документів без урахування канікулярного періоду.

1.13. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першої статті 42 Закону України «Про вищу освіту», і протягом 10 (десяти) календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника (далі — кандидат), які відповідають зазначеним вимогам, до Коледжу для голосування.

1.14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі в конкурсі на заміщення посади директора Коледжу, письмово повідомляються Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше 10 (десяти) днів із дня закінчення строку подання претендентами документів.

1.15. Кандидат на посаду директора Коледжу має право:

- проводити зустрічі із працівниками та студентами Коледжу;

- визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування;

- бути присутнім під час здійснення голосування за місцем його проведення;

- бути присутнім під час здійснення підрахунку голосів та складання протоколу про результати голосування.

2. Підготовка до виборів

2.1. Для підготовки до виборів директора в Коледжі створюється Організаційний комітет. Організаційний комітет у своїй роботі повинен дотримуватись положень Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726, та Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу.

2.2. Організаційний комітет може ініціювати висунення претендентів на посаду директора Коледжу на засіданнях педагогічної ради, зборах співробітників та студентів. Результати таких засідань та зборів фіксуються у вигляді витягів з протоколів засідань і зборів, які передаються до організаційного комітету.

2.3. Кандидатам на посаду директора Коледжу рекомендується звертатись до організаційного комітету для організації зустрічей зі співробітниками та студентами (кандидат на посаду директора - претендент на посаду директора, який одержав від Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації рішення на право участі у виборах як кандидат на посаду директора).

2.4. Організаційний комітет разом з кожним із кандидатів на посаду директора визначає не більше двох спостерігачів за ходом голосування, забезпечує можливість присутності претендента і в ході реалізації процедури голосування, проведення підрахунку голосів та складання протоколу за результатами голосування.

2.5. Старший інспектор з кадрів Коледжу складає алфавітний список виборців (педагогічних працівників) і до організаційного комітету передає алфавітний та чисельний склад працівників цих категорій за підрозділами.

2.6. Старший інспектор з кадрів Коледжу складає та передає організаційному комітету чисельний склад інших категорій співробітників і студентів денної форми навчання по відділеннях.  

2.7. Критерієм віднесення штатного працівника вищого навчального закладу до певної категорії є основна посада, яку займає такий працівник у вищому навчальному закладі.

2.8. Студенти денної форми навчання, які на момент проведення виборів є одночасно штатними працівниками Коледжу, в якому проводяться вибори, у виборчому процесі вважаються студентами.

2.9. У виборах директора беруть участь всі  педагогічні працівники Коледжу, виборні представники з числа інших категорій працівників, а також виборні представники з числа студентів. Установлюються такі співвідношення щодо участі у виборах директора педагогічніх працівників і представників інших категорій співробітників та студентів:

- усі науково-педагогічні та педагогічні працівники - 75 відсотків виборців;

- не віднесені до категорії науково-педагогічних та педагогічних працівників (виборні представники) – до 10 відсотків виборців;

- виборні представники від студентів — не менше 15 відсотків виборців.

2.10. Організаційний комітет координує, а завідуючі відділеннями, керівники структурних підрозділів, орган студентського самоврядування за співпраці з первинною профспілковою організацією працівників і студентів організовують та проводять висунення виборних представників та пряме таємне голосування за окремими списками студентів і працівників, не віднесених до категорії   педагогічних.

2.11. Кінцевий строк обрання представників для участі у виборах директора Коледжу з числа інших штатних працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів визначається Наказом «Про організацію виборів директора коледжу».

2.12. Виборні представники працівників Коледжу, які не віднесені до категорії педагогічних працівників, обираються за квотами у своїх підрозділах або на їх об'єднаних зборах шляхом прямого таємного голосування. Квоти встановлює організаційний комітет.

2.13. Виборні представники студентів обираються за квотами по відділеннях шляхом прямого таємного голосування.

2.14. Кількість працівників і студентів, які мають право на участь у виборах директора по підрозділах, визначається організаційним комітетом Коледжу згідно з квотою представництва.

2.15. Протоколи лічильних комісій зборів із виборів представників співробітників і студентів передаються до організаційного комітету в день проведення виборів представників.

2.16. У Коледжі утворюється одна виборча комісія, одна виборча дільниця. Рішення про утворення виборчої дільниці та виборчої комісії підлягає негайному оприлюдненню організаційним комітетом.

2.17. Директор Коледжу зобов'язаний забезпечити належні умови для роботи організаційного комітету та виборчої комісії, а також надавати інформацію та документи, необхідні для виконання організаційним комітетом та виборчою комісією покладених на них завдань. Директор Коледжу зобов'язаний надати організаційному комітету та виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, а також забезпечити наявність у таких приміщеннях засобів зв'язку, оргтехніки, інших умов, необхідних для виконання організаційним комітетом та виборчими комісіями покладених на них завдань.

2.18. Особам, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, на час виконання ними зазначених повноважень надається можливість виконувати ці обов'язки під час основної роботи в Коледжі.

2.19. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до Положень, які затверджуються педагогічною радою.

3. Проведення виборів у Коледжі

3.1. Брати участь у виборах директора Коледжу мають право:

- кожен педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу;

- представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямого таємного голосування;

- виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямого таємного голосування.

3.2. Дату проведення виборів призначає Департамент освіти і науки  Миколаївської обласної державної адміністрації не пізніше ніж на тридцятий день із дати закінчення строку прийому документів претендентів без урахування канікулярного періоду.

3.3. Штатний працівник Коледжу, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах директора.

3.4. Організаційний комітет складає та передає виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення виборів.

3.5. Кандидат на посаду керівника Коледжу має право зняти свою кандидатуру шляхом подання до організаційного комітету письмової заяви не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку виборів. Таку інформацію організаційний комітет негайно доводить до відома виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.

3.6. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах директора та включені до відповідних списків на виборчій дільниці. Бюлетені для голосування засвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляла бюлетені, та скріплюються печаткою Коледжу.

3.7. Форма бюлетеня для голосування затверджується Міністерством освіти і науки України (Додатки №1 та №2).

3.8. Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі). Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів, кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

3.9. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та скріплені печаткою Коледжу.

3.10. Кандидати на посаду директора Коледжу та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

4. Проведення голосування

4.1. Голосування проводиться у день виборів із 9 до 15 години у визначеному для цього приміщенні Коледжу.

4.2. Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім днів до дня виборів через інформаційні ресурси Коледжу (дошка оголошень, веб-сайт тощо).

4.3. Під час голосування, а також підрахунку голосів, має право бути присутнім представник  Миколаївської обласної ради або Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

4.4. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були в полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також наявність засобів для заповнення бюлетенів для голосування.

4.5. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку в приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на виборчу комісію.

4.6. Голова виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Коледжу, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

4.7. Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені особам, котрі мають право брати участь у виборах.

4.8. Голова виборчої комісії в день виборів передає членам виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, списки виборців. Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх використання.

4.9. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред'явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

4.10. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду директора Коледжу, а також спостерігачів.

4.11. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду директора Коледжу, за якого вона голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

4.12. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

4.13. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється, і в ньому мають право знаходитись лише члени виборчої комісії, представники Миколаївської обласної ради або Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, кандидати на посаду директора Коледжу, відповідна кількість спостерігачів.

4.14. У приміщенні для голосування на всіх етапах голосування також мають право бути присутніми акредитовані організаційним комітетом громадські спостерігачі у кількості не більше трьох осіб.

4.15. Після перевірки цілісності пломб та печаток скриньки для голосування відкриваються виборчою комісією почергово. Під час відкриття виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

4.16. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами виборчої комісії у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

4.17. Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати голосування.

4.18. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох сторін прізвища та ініціали кандидатів. Окремо виготовляється табличка з написом «Недійсні». При розкладанні бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

4.19. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках, якщо:

- у бюлетені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата;

- не зроблено жодної позначки;

- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

4.20. У випадку, якщо члени комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

4.21. Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів, визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата на посаду директора чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою комісії і підлягають включенню секретарем комісії до протоколу про результати голосування.

4.22. Виборча комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

4.23. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (Додаток №3).

4.24. Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у двох оригінальних примірниках. Копії протоколу надаються кожному члену комісії, кандидатам на посаду директора Коледжу та спостерігачам.

4.25. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами дільничної виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

4.26. Підсумковий протокол про результати голосування виборча комісія передає до організаційного комітету.

4.27. Перший і другий примірники протоколу про загальні результати голосування, складений виборчою комісією, передаються організаційному комітету. Перший примірник передається до Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА, другий примірник - залишається в Коледжі.

4.28. Разом із протоколом організаційному комітету передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Коледжу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду та протоколи виборчих комісій.

4.29. Процес голосування і підрахунку голосів може фіксуватися за допомогою відповідних відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

4.30. Результати виборів оприлюднюються організаційним комітетом на веб-сайті Коледжу протягом доби після складання узагальненого протоколу про результати голосування, а також на веб-сайті Миколаївської обласної ради або Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

4.31. Якщо у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, вибори вважаються такими, що не відбулися.

4.32. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через 7 (сім) календарних днів після проведення першого туру виборів. У випадку, якщо дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

4.33. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, вибори директора Коледжу вважаються такими, що не відбулися.

4.34. Уся документація, пов'язана з проведенням виборів директора Коледжу, повинна зберігатися у Коледжі протягом п'яти років.

 

Додаток 1 Форма виборчого бюлетеня

За наявності кількох кандидатів на посаду керівника

Коледжу

 

Затверджено

Наказ Міністерства освіти
і науки України

17.06.2016  № 688

 

Форма № 1

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

(за наявності кількох кандидатів на посаду керівника)

таємного голосування для обрання керівника ___________________________

                                                                    (найменування вищого навчального закладу)

на виборах «___»_________20___ року.

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові  кандидата

Рік народження, місце роботи

та посада кандидата

ЗА

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

 

__________
Примітка.

Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.

 

 

Додаток 2 Форма виборчого бюлетеня

за наявності  одного кандидата на посаду керівника

Коледжу

 

Затверджено

Наказ Міністерства освіти
і науки України

17.06.2016  № 688

 

Форма № 2

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

(за наявності одного кандидата на посаду керівника)

таємного голосування для обрання керівника __________________________

                                                                       (найменування вищого навчального закладу)

на виборах «___»_________20___ року.

 

Прізвище, ім’я,

по батькові  кандидата

Рік народження, місце роботи

та посада кандидата

ЗА

ПРОТИ

 

 

 

 

 

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" чи "ПРОТИ" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.

 

Додаток №3 Форма протоколу виборчої комісії

з виборів керівника Коледжу

Затверджено

Наказ Міністерства освіти
і науки України

17.06.2016  № 688

            

Форма № 3

________________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

“___” _____________ 20___ року

 

ПРОТОКОЛ № _____

виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу _______________________________________________________  (найменування вищого навчального закладу) 

__________________________________________________________

(місце проведення виборів)

 

            Усього членів комісії: _________ осіб

                                                      (кількість)

            Присутні члени комісії:_________________________________________________________________

                                                                                          (прізвища, ініціали) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів керівника вищого навчального закладу, представники засновника (засновників) або уповноваженого (уповноваженої) ним (ними) органу (особи), представники центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки: 

________________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Присутні кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу та інші особи, які були акредитовані організаційним комітетом: 

________________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

______________________________________________________

(підпис голови комісії)

Відповідно до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" при підрахунку голосів виборців виборча комісія  в с т а н о в и л а:

1. Кількість виборців

 

2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування

 

3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування

 

4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування

 

5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування

 

6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними

 

7. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів

 

Прізвища, імена, по батькові кандидатів

Кількість голосів

Відсоток від кількості виборців

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

 

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.

Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник голови виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Секретар виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Члени виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

       (підпис)

 

                 (прізвище та ініціали)

 

 

(підпис)

 

                  (прізвище та ініціали)

 

 

                             

 

 

 

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.