П О Л О Ж Е Н Н Я про організаційний комітет

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 
   

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Комунального вищого навчального закладу

«Новобузький педагогічний коледж»

 

 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою КВНЗ «Новобузький

педагогічний коледж

Протокол №17 від 10 липня 2017 р.

 

                   ПОГОДЖЕНО

Профспілковим комітетом  КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж

Протокол №7 від 10 липня 2017 р.

 

м. Новий Буг

2017 р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Комунального вищого навчального закладу «Новобузький педагогічний коледж»(далі - організаційний комітет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету міністрів України №726 від 5 грудня 2014 року «Про деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», якою затверджені Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» та Положення про організацію виборчої системи та проведення виборів з обрання директора КВНЗ  «Новобузький педагогічний коледж» (далі - Коледж).

2. Порядок створення організаційного комітету

2.1. Організаційний комітет набуває своїх повноважень з моменту видання наказу директора Коледжу про організацію виборів директора Коледжу.

2.2. Загальна кількість членів організаційного комітету становить не менше 5 осіб.

2.3. Кількісний та персональний склад членів організаційного комітету затверджується наказом директора Коледжу про організацію виборів директора Коледжу. До складу організаційного комітету включаються педагогічні, інші працівники та студенти Коледжу. Кандидат не може бути членом організаційного комітету. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і виборчої комісії.

2.4. Особи, які є членами організаційного комітету, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень звільняються від основної роботи у Коледжі із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного договору.

3. Завдання та повноваження організаційного комітету

3.1. Основним завданням організаційного комітету є підготовка та проведення виборів директора Коледжу, забезпечення їх демократичності, прозорості і відкритості, гласності, вільного волевиявлення та добровільної участі у виборах директора Коледжу.

3.2. Організаційний комітет на етапі підготовки виборів директора Коледжу:

3.2.1. Визначає співвідношення педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників, виборних представників з числа студентів згідно з абзацом п’ятим частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту», тобто: «загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників вищого навчального закладу - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів (курсантів) - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах».

3.2.2. Визначає і доводить квоти представництва штатних працівників Коледжу, які не належать до педагогічних та студентів для організації прямих таємних виборів для участі у виборах директора Коледжу.

3.2.3. Формує та передає виборчій комісії, не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення виборів директора Коледжу, списки осіб, які мають право брати участь у виборах.

3.2.4. Розробляє Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у виборах  директора Коледжу шляхом проведення прямих таємних виборів і подає його на затвердження педагогічній раді Коледжу.

3.2.5. Оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів (веб-сайт, дошка оголошень, інформаційний стенд),

3.2.6. Негайно доводить до відома виборчої комісії інформацію про надходження письмових заяв від кандидатів на посаду директора Коледжу щодо зняття кандидатур з виборів для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.

3.2.7.Визначає порядок організації роботи спостерігачів.

3.2.8. Визначає порядок акредитації громадських спостерігачів на виборах директора Коледжу.

3.2.9. Забезпечує разом з виборчою комісією проведення загальних зборів штатних працівників Коледжу, які не належать до педагогічних, з проведення таємних виборів осіб, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу від цієї категорії працівників. У тому числі виготовлює бюлетені у кількості, яка відповідає кількості цих працівників Коледжу.

3.2.10. Приймає участь у проведенні виборчих зборів студентів з обрання представників на вибори директора Коледжу від студентства, у тому числі виготовлює бюлетені для проведення таких виборів, отримує списки осіб, обраних представниками на вибори директора Коледжу, формує єдиний список таких представників.

3.2.11. Забезпечує виборчу комісію, а також й студентську виборчу комісію прозорими урнами для голосування, сейфом (металевою шафою), обладнує кабінки та місця роботи членів виборчих комісій.

3.2.12. Забезпечує розміщення виборчих програм кандидатів на посаду директора на веб-сайті Коледжу не пізніше 10 календарних днів до дати голосування.

3.2.13. Організує разом з директором Коледжу зустрічі кандидатів на посаду  директора Коледжу з співробітниками та студентами.

3.2.14. Попереджає кандидатів на посаду директора Коледжу щодо припинення агітації за одну добу до дня виборів.

3.2.15. Оприлюднює інформацію щодо персонального складу обраних на вибори директора Коледжу представників, які не належать до  педагогічних працівників, а також представників від студентів на веб-сайті Коледжу та інформаційному стенді.

3.3. На етапі проведення виборів директора Коледжу організаційний комітет:

3.3.1. Забезпечує дотримання порядку у приміщенні, де відбувається голосування.

3.3.2. Отримує від виборчої комісії усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Коледжу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

3.3.3. Отримує від виборчої комісії два примірники підсумкового протоколу про результати голосування. Перший примірник передає до департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА, другий передає до архіву Коледжу для зберігання протягом п’яти років.

3.3.4.В разі оголошення другого туру виборів, має такі ж повноваження та виконує ті ж самі функції, вказані вище.  

3.3.5.Оприлюднює результати виборів на веб-сайті Коледжу та інформаційному стенді протягом 24 годин після складання протоколу про результати голосування.

3.3.6. Передає в установленому порядку до архіву Коледжу всю документацію, пов’язану з проведенням виборів директора Коледжу, яка зберігається протягом п’яти років.

4. Організація роботи організаційного комітету

4.1 Основною формою роботи організаційного комітету є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова організаційного комітету.

4.2. Перше засідання організаційного комітету відбувається не пізніше 5 (п’яти) днів після реєстрації наказу директора про організацію виборів.

4.3. На першому засіданні члени організаційного комітету обирають зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

4.4. Засідання проводить голова організаційного комітету або за його дорученням заступник голови.

4.5. Члени організаційного комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами організаційного комітету своїх повноважень іншим особам не допускається.

4.6. Рішення організаційного комітету приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова та секретар організаційного комітету

4.7. Організаційно-технічне забезпечення засідань організаційного комітету, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар організаційного комітету.

5. Припинення діяльності організаційного комітету

5.1. Повноваження членів організаційного комітету припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Коледжу та оприлюднення результатів голосування.

5.2. В разі оголошення нових виборів директора Коледжу створюється організаційний комітет відповідно до нового наказу директора Коледжу про організацію виборів директора Коледжу.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.